Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

• 3.369 εργαζόμενοι σε όλες τις χώρες που ο Όμιλος δραστηριοποιείται

• 98 εργαζόμενοι ΑΜΕΑ

• 18,35% ο Μ.Ο. συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης

• €28 εκατ. το σύνολο των παροχών για τους εργαζόμενους

• Το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων ήταν 94,21%

• €9 εκατ. για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• 91.046 ώρες εκπαίδευσης

• 32.584 ώρες εκπαίδευσης σε υγεία & ασφάλεια
 

 

Η ηγετική μας θέση στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά μας να προσελκύουμε και να διατηρούμε τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους δίνονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.

Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζομένους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.

Δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους:

Διασφάλιση υγείας/ασφάλειας

Ποιότητα ζωής

Δια βίου μάθηση

Εξασφάλιση θέσεων εργασίας

Αξιολόγηση απόδοσης

Παροχή κινήτρων

Πολιτική ίσων ευκαιριών

Ανθρώπινα Δικαιώματα-Πολιτική Ίσων Ευκαιριών                                                        

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σχετικά με την εργασία ανηλίκων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Υπάρχουν δέκα συνολικά ενώσεις εργαζομένων με μέσο ποσοστό συμμετοχής 88%, (βλέπε αναλυτικά στον δείκτη G4-11, http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/). Το αντιπροσωπευτικό σωματείο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ υπογράφει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΕΛΠΕ. Αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις υπάρχουν για τους εργαζόμενους της ΕΚΟ, της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και της DIAXON.

 

Απασχολούμενοι στον Όμιλο:*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

1.951

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

493

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

157

DIAXON ΑΒΕΕ

98

ΟΚΤΑ AD SKOPJE

415

JUGOPETROL AD

108

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD

56

EKO BULGARIA EAD

59

EKO SERBIA A.D.

32

* Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου.

 

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλο

 

Εντός Ελλάδας

Άνδρες

2216

Γυναίκες

483

 

Εκτός Ελλάδας

Άνδρες

476

Γυναίκες

194

 

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά επίπεδο εκπαίδευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         127

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    1810

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ        1432

Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες G4-10, G4-LA1, G4-LA12 (http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης