Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Όμιλος, με στόχο την συνεχή ενημέρωση για τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, σταθερά και συστηματικά, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων, όσο και πελατών προμηθευτών, υπεργολάβων, δημόσιων και τοπικών φορέων.

Ενδεικτικά αναφέρεται για το 2016, το 52% του ανθρώπινου δυναμικού στα διυλιστήρια του Ομίλου, εκπαιδεύτηκε σε θέματα περιβάλλοντος συμπληρώνοντας 1.803 ανθρωποώρες. Αναλυτικά, οι εκπαιδεύσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.


Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέματα ανά εγκατάσταση

 

ΒΕΑ

ΒΕΕ

ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός εργαζομένων

794

489

555

1.328

3.166

Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν   

443

13

507

464

1.427

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης εργαζομένων      

515

281

507

500

1.803

Αριθμός εργολάβων-τρίτων που εκπαιδεύτηκαν   

258

0

608

866

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης τρίτων

74

0

373

447

 
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στις Εγκαταστάσεις του Ομίλου

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Δυτική Θεσσαλονίκη κατά το 2016, υποδέχτηκαν, ξενάγησαν και ενημέρωσαν 3.946 μαθητές και φοιτητές από εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης

ΒΕΑ

ΒΕΕ

ΒΕΘ

ΑΕΙ/ΤΕΙ

294

70

75

ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

1533

0

399

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1013

0

329

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

125

0

108

ΣΥΝΟΛΟ

2.965

70

911

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης