Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κάθε δραστηριότητα του Ομίλου (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, γραφεία) θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που διεξάγει ο ευρωπαϊκός οργανισμός CONCAWE και συνεργάζονται με αυτόν.

Συνολικά, εντός του 2016, επί συνόλου 8.461.862 ανθρωποωρών σημειώθηκαν 20 ατυχήματα (μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με το 2015) απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εργολάβους, που απασχολήθηκαν είτε στα διυλιστήρια και χημικά των ΕΛΠΕ είτε στην εταιρεία εμπορίας ΕΚΟ.

 

Ατυχήματα Ομίλου με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΠΕ (BEA, BEE, ΒΕΘ)

Κεντρικές Υπηρεσίες

ΕΚΟ

DIAXON

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

HP CYPRUS

OKTA

EKO Serbia

EKO Bulgaria

JUGOPETROL

Ατυχήματα απουσίας (Lost Workday Injuries ή LWIs) (A/Γ)

20 (16/4)

0

0

3 (3/0)

0

0

6 (6/0)

0

0

0

Ατυχήματα απουσίας (υπάλληλοι ΕΛΠΕ/ εργολάβοι)

14/6

0

0

1/2

0

0

6/0

0

0

0

Θανατηφόρα ατυχήματα (Α/Γ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατυχήματα ιατρικής Περίθαλψης1 (Medical Treatment Cases ή MTC) (Α/Γ)

5 (5/0)

0

0

3 (3/0)

0

0

0

0

0

0

Ατυχήματα περιορισμένης ικανότητας (Restricted Workday Injuries ή RWI) (Α/Γ)

6 (6/0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Δείκτης LWIF (Α/Γ)

3,48*

0

0

13,01 (13,01/0)

0

0

7,92 (7,92/0)

0

0

0

Δείκτης LWIS (Α/Γ)

29,45*

0

0

36 (36/0)

0

0

80,83 (80,83/0)

0

0

0

Δείκτης AIF (All Injury Frequency) (Α/Γ)

5,39*

0

0

26,03 (26,03/0)

0

0

7,92 7,92/0)

0

0

0

Occupational diseases rate (/106 hours)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ποσοστό κάθε είδους απουσιών2 (%) (Α/Γ)

*

-

0,94/ 2,75

2,88/0,98

-

-

8,71/9,33

0,41/ 2,29

1,02/0,94

-

1 Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.

2 Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (ασθένεια, ατύχημα).

* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στο δείκτη G4-LA6

 

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE για την τελευταία 5ετία.

Το 35% των ατυχημάτων απουσίας του προσωπικού (ΕΛΠΕ & ΕΚΟ) ήταν παραπατήματα, γλιστρήματα και πτώσεις στο ίδιο επίπεδο.

Όλοι οι δείκτες ασφάλειας μειώθηκαν το 2016 σε σχέση με το 2015.

 

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων AIF

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων απουσίας LWIF

Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων απουσίας LWIS

Τα ΕΛΠΕ υιοθέτησαν, από τους πρώτους σε παγκόσμιο επίπεδο, την παρακολούθηση των νέων δεικτών ασφάλειας διεργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του CONCAWE και σε πλήρη ευθυγράμμιση με το API RP 754, 2010 (Recommended Practice 754 “Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries”).


Συμβάντα ασφάλειας διεργασιών με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΠΕ (ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ)

ΕΚΟ

ΟΚΤΑ

Συμβάντα ασφάλειας διεργασιών (PSΕ-1)

8

0

0

Συμβάντα ασφάλειας διεργασιών (PSΕ-2)

6

0

2

Συμβάντα ασφάλειας (PSΕR)

14

0

2

Συνολικός δείκτης PSΕR

2,44

0

2,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού δείκτη ασφάλειας διεργασιών PSER (Process Safety Event Rate), που αντιστοιχεί στο σύνολο των ατυχημάτων ασφάλειας διεργασιών ανά ένα εκατομμύριο ανθρωποώρες, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του CONCAWE. Ο δείκτης παρουσίασε σημαντική μείωση εντός του 2016, της τάξεως του 30%. Για τη μείωση των δεικτών αυτών, τίθεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ετήσιος στόχος ελαχιστοποίησης των συμβάντων ασφάλειας διεργασιών με τελικό στόχο τον μηδενισμό τους.

 

Δείκτης συχνότητας όλων των συμβάντων ασφάλειας διεργασιών PSER

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης