Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Διάχυσης Γνώσης. Με τη συνεχή επιμόρφωση, επιδιώκουμε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο και να εξελίξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες.

 

Στόχοι-Προτεραιότητες (2017-2018):

• Συνέχιση της δράσης του Ομιλικού Προγράμματος EDGE της Ακαδημίας ΕΛΠΕ, καθώς και του Προγράμματος Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Στελεχών

• Συνέχιση της υλοποίησης των Ομιλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάση του προγραμματισμένου πλάνου

• Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

• Προώθηση Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e- learning), σε ομάδες εργαζομένων με βάση τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες

• Υλοποίηση δομημένων και συστηματικών induction plans σε νεοπροσληφθέντες και φοιτητές/σπουδαστές.


KPIs Εκπαίδευσης Ομίλου

 

2013

2014

2015

2016

Στόχος 2017-2018

Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν

75%

75%

79%

79%

Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαίδευσης των εργαζομένων

Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο

25,7

28,2

23

34

Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών στα ίδια υψηλά επίπεδα των 2 τελευταίων ετών


Κατανομή εκπαιδευθέντων ανά φύλο και εταιρεία

Εταιρεία

ΕΛΠΕ

ΕΚΟ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

DIAXON

OKTA

EKO

SERBIA

HP CYPRUS

EKO BULGARIA

JUGOPETROL

Αριθμός γυναικών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο

151

66

33

3

85

20

9

14

44

Αριθμός ανδρών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο

1525

158

70

74

317

12

22

21

54


Κατανομή δαπανών εκπαίδευσης

Εταιρεία

ΕΛΠΕ

ΕΚΟ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

DIAXON

OKTA

EKO SERBIA

HP CYPRUS

EKO BULGARIA

JUGOPETROL

Δαπάνη σε

627.902

42.716

14.089

5.960

31.211

10.767

11.890

20.696

20.048


Αριθμός εργαζομένων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εταιρεία

Εταιρεία

ΕΛΠΕ

ΕΚΟ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

DIAXON

OKTA

EKO

SERBIA

HP CYPRUS

EKO BULGARIA

JUGOPETROL

 Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

 

 777

 182

55

 73

165

153

41

3

49

Διεπιχειρησιακά σεμινάρια

173

57

73

30

22

16

15

112

18

Ξένες γλώσσες

1

1

0

0

11

1

0

15

30

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

15

8

0

1

7

0

0

0

0

Άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα /σεμινάριο πιστοποιήσεις/ εξετάσεις/ συνέδρια

35

15

37

4

0

0

0

0

0

Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου για το 2016 ανήλθε σε € 785.279 (για το 2015 ήταν € 780.766) με 91.046 ώρες εκπαίδευσης.

Επίσης ο Όμιλος, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2016 επένδυσε € 560.851 στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών, σε συνδρομές επιστημονικών εντύπων και συλλόγων.

Να σημειωθεί ότι στα στοιχεία της εκπαίδευσης, έχουν αθροιστεί τα ενδοεπιχειρησιακά, διεπιχειρησιακά σεμινάρια και τα συνέδρια.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης