Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

• Κύκλος εργασιών €6.680 εκατ.

• Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA στα €731 εκατ.

• Αύξηση παραγωγής στα 14,8 εκατ. τόνους, την υψηλότερη επίδοση ιστορικά

• Αύξηση των πωλήσεων κατά 10% στα 15,8 εκατ. τόνους

• €329 εκατ. καθαρά κέρδη

• Εξαγωγές 56% των συνολικών πωλήσεων
 

Οικονομικό Περιβάλλον

Το 2016, η ελληνική οικονομία έδειξε σημάδια σταθεροποίησης, μετά από επτά χρόνια ύφεσης, με το ρυθμό ανάπτυξης στο +0,4% σε σχέση με το 2015. Αν και οι αβεβαιότητες παραμένουν, αναφορικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων χρηματοδότησης, ειδικά στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων, έχουν τεθεί οι βάσεις για επιστροφή της οικονομίας σε σταδιακή ανάκαμψη.

Σε ότι αφορά το διεθνές περιβάλλον, η ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου προς το τέλος του έτους, μετά την αλλαγή της πολιτικής του ΟΠΕΚ για έλεγχο της παραγωγής και των εξαγωγών, ήταν η κύρια εξέλιξη για το 2016, παρά το ότι κατά μέσο όρο οι τιμές κυμάνθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2004.

Στον κλάδο της διύλισης και ειδικότερα στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, η ανταγωνιστικότητα συνεχίζει να πλήττεται από το υψηλό νομοθετικό κόστος, λόγω της πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, για τα ελληνικά διυλιστήρια δε, οι ανταγωνιστικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, λόγω της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής δυναμικότητας διύλισης στις γειτονικές χώρες, τη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες δεν θα επιβαρύνονται με το υψηλό κόστος νομοθετικής συμμόρφωσης της ΕΕ.

Το 2016 ήταν και για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μια χρονιά επίτευξης όλων των σημαντικών στόχων, αναφορικά με τις επιδόσεις των διυλιστηρίων και των άλλων δραστηριοτήτων, τη βελτίωση του ισολογισμού και τη διεύρυνση του μίγματος προμηθευτών πρώτων υλών.

Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2016 ανήλθε σε 7 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα αρχικά επίσημα στοιχεία, σημειώνοντας μείωση 2% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω μείωσης 14% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης παρέμεινε σταθερή, με το ντίζελ να σημειώνει αύξηση 5%, αντισταθμίζοντας αντίστοιχες απώλειες 2% στη βενζίνη.

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Λειτουργικά Στοιχεία

2016

2015

Όγκος πωλήσεων διύλισης (εκατ. Μετρ. τόνοι)

15,62

14,26

Όγκος πωλήσεων εμπορίας (εκατ. Μετρ. τόνοι)

4,67

4,67

Παραγωγή διυλιστηρίων (εκατ. Μετρ. τόνοι)

14,84

12,79

Συνολικός αριθμός εργαζομένων στον Όμιλο

3.369

3.347

 

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (εκ. €)

2016

2015

Κύκλος εργασιών

6.680

7.303

Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA

836

444

(Κέρδη)/ Ζημίες από Απόθεμα

-102

301

Άλλα μη λειτουργικά στοιχεία

-2

13

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA*

731

758

Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη /(ζημίες)

329

45

Συγκρίσμα καθαρά κέρδη/(ζημίες)

265

268

*Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα αναπροσαρμόζονται για την επίδραση αποθεμάτων και άλλων μη λειτουργικών

 

Ο Όμιλος διατήρησε τη λειτουργική κερδοφορία του σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €731εκ. (2015: €758εκ.), παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, λόγω των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων σε όλες τις δραστηριότητες.

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης