Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

• Περισσότεροι από 10.000 προμηθευτές

• 9.332 έλεγχοι ποιότητας και ποσότητας καυσίμων σε 1.700 πρατήρια

• 1.601 spot test kits από πελάτες σε πρατήρια της ΕΚΟ

• 21 έρευνες αγοράς

• Συνεχής 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση

 

 

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών με περισσότερους από 10.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη μίσθωση υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανανεώνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (βλ. και δείκτη G4-HR1). Οι εργολάβοι διυλιστηρίων αξιολογούνται επιπλέον όσον αφορά στην απόδοσή τους σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, κάθε φορά που ολοκληρώνουν ένα έργο.

Επίσης, το 2016 συνεχίστηκε η ενσωμάτωση στις νέες συμβάσεις και εντολές αγοράς “όρου συμμόρφωσης” των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διαφθοράς).

Έμφαση δίνεται και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με επιλογή τοπικών προμηθευτών, όπου είναι δυνατό, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Προμηθειών (βλ. Κεφ. “Κοινωνία”, Ενότητα "Τοπικές Κοινωνίες" για πιο αναλυτική ενημέρωση).

Ο Όμιλος, μέσω ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Προμηθειών που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2016 και έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2017 και τον Κώδικα Δεοντολογίας, καλλιεργεί συνέργειες και μακροπρόθεσμες σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό στην ανταγωνιστικότητα, την αξιοκρατία και των ίσων ευκαιριών.

Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας όσον αφορά στην ενημέρωση και στην εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων, υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, καθώς και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης