Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Θεμελιώδης αξία για τον Όμιλο είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Η στρατηγική επιλογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εταιρική διοίκηση που ασκεί, συνοψίζεται στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα, οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: http://www.helpe.gr/health-and-safety/.

 

Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου

Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, οι εν δυνάμει κίνδυνοι εντοπίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (N.3850/2010), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και τις καλές πρακτικές. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.

Οι μελέτες αυτές εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια για τη φύση και το περιβάλλον εργασίας τους.

Οι μελέτες αναθεωρούνται, όταν τροποποιηθούν οι συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας ή το αργότερο ανά πενταετία και κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό, ώστε κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τους κινδύνους, που μπορεί να αντιμετωπίσει και τις ενέργειες, που έχουν γίνει ή πρέπει να γίνουν, για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων.

Κατά τον προγραμματισμό διορθωτικών ενεργειών ασφάλειας, δίνεται άμεση προτεραιότητα στις κρισιμότερες από αυτές, όπως κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση ειδικό εργαλείο, τον Πίνακα Εκτίμησης Επικινδυνότητας.

Υγεία των Εργαζομένων στο Χώρο Εργασίας                                   

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρείας και της Διαδικασίας Επίβλεψης Υγείας. Έτσι, πραγματοποιούνται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, της ηλικιακής τους ομάδας και του φύλου τους.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τους Ιατρούς Εργασίας.

Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Χώρο Εργασίας

Το 2016 επενδύθηκαν περίπου €9 εκ. για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας και η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.
 

Επενδύσεις του Ομίλου σε θέματα ασφάλειας

 

2016

2017-2021

(εγκεκριμένο πρόγραμμα)

Εγκατάσταση

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (εκατ. €)

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (εκατ. €)

ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ

6,28

27,25

ΕΚΟ

1,35

7,61

DIAXON

0,06

0,32

HP CYPRUS

0,25

2,00

OKTA

0,15

1,48

JUGOPETROL

0,47

4,80

EKO SERBIA

0,07

0,16

EKO BULGARIA

0,29

0,14*

ΣΥΝΟΛΟ

8,93

43,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Αφορά μόνο το έτος 2017

Διακρίσεις του Ομίλου στην Ασφάλεια:

Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, συνεχίστηκε η εφαρμογή της Πολιτικής Επιβράβευσης Επιδόσεων Ασφάλειας ομάδων εργαζομένων, όταν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, με βάση τις ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας.

Μείωση κατά 20% των ατυχημάτων σε σχέση με το 2015

Το 2016 συμπληρώθηκαν οι στόχοι:

•    2.000.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στη θυγατρική εταιρεία ΕΚΟ

•    900.500 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στη θυγατρική εταιρεία DIAXON


Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με στόχο την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια ξεκίνησε από το 2015 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου  την ανάπτυξη ενός προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας. Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας συνίσταται στην διαχείριση της Ασφάλειας με έναν οργανωμένο και δομημένο τρόπο που συστηματοποιεί την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών. Το πρόγραμμα εδράζεται σε πρότυπα μεγάλων διεθνών ομίλων του κλάδου.

Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας απαρτίζεται από 21 Συστήματα-Πυλώνες που καλύπτουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Για την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια, στο Πλαίσιο κάθε Συστήματος περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή τους και η μεθοδολογία αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης.

Εντός του 2016, διενεργήθηκαν διαδραστικές εκπαιδεύσεις (workshops), διάρκειας 1-2 ημέρες η κάθε μία, από έμπειρο Σύμβουλο Ασφαλείας με θέμα την "Ηγεσία στην Ασφάλεια". Συνολικά τις παρακολούθησαν 250 στελέχη των 3 διυλιστηρίων όλων των βαθμίδων (διευθυντές, τμηματάρχες, επόπτες, συντονιστές, εργοδηγοί).


                                                                                                                                                                               

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης