Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η πολιτική για την ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον Όμιλο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ λόγω της διύλισης πετρελαίου, έναν από τους βασικούς παραγωγικούς τομείς δραστηριοποίησής του. Με την συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας, ο κλάδος της διύλισης διαδραματίζει επιτελικό ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του Στόχου 7 του ΟΗΕ για οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια.

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της, συνεχίζοντας να επενδύει σε έργα εξοικονόμησης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και σε έργα ΑΠΕ.

Όσον αφορά την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του.

Όσον αφορά τις άμεσες εκπομπές, τα διυλιστήρια του Ομίλου συμμετέχουν από τη σύσταση του στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενώ από το 2013 ακολουθούν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης, υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών σύμφωνα με τους Κανονισμούς της τρίτης φάσης του EU ETS 2013-2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην Τρίτη φάση του EU ETS το κόστος συμμόρφωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της κατανομής μικρότερου αριθμού δικαιωμάτων σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές.

Σημειώνεται ότι το μέλλον του EU ETS θα εξαρτηθεί άμεσα από τις σχεδιαζόμενες δράσεις αναμόρφωσής του, καθώς επίσης και από τις γενικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και συμμετέχουν στη σχετική διαβούλευση, έτσι ώστε να προστατευτεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διύλισης.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθενται οι τελικές επαληθευμένες εκπομπές CO2 των τριών διυλιστηρίων για τα έτη 2015–2016, καθώς και τα δικαιώματα εκπομπών για το 2016.

 

Επαληθευμένες εκπομπές CO2 στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου, 2015–2016:

 

Ο Όμιλος παρακολουθεί επιπλέον και τις έμμεσες εκπομπές από τις δραστηριότητές του. Ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές με πλοία πρώτων υλών και προϊόντων και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτήρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate).

 

Επενδύοντας στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής, οι οποίες συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2 (παρακάτω διάγραμμα), οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από πάροχο με διαφορετικό μείγμα καύσιμης ύλης (όπως η ΔΕΗ).

 

Συμβολή της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου και εκπομπές CO2 που αποφεύχθηκαν λόγω της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνάρτηση με αυτές της συνολικής κατανάλωσης:

 

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τρόπο παραγωγής:

 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, είναι αυξημένη κατά 10% σε σύγκριση με το έτος 2015. Η διαφορά προκύπτει κυρίως λόγω της αυξημένης κατανάλωσης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, αφού το 2015, λόγω εκτενούς περιόδου συντήρησης (shutdown), η κατανάλωση ήταν αρκετά μειωμένη. Σημειώνεται ότι στο σχετικό διάγραμμα και στη συνολική κατανάλωση ενέργειας του διυλιστηρίου Ελευσίνας έχει προστεθεί και η ενέργεια από τα καταναλωθέντα καύσιμα στη μονάδα υδρογόνου για τα έτη 2013-2016 (επιπλέον των επαληθευόμενων ποσοτήτων καυσίμων στο πλαίσιο του υπολογισμού των εκπομπών CO2, οι οποίες απεικονίζονταν στις προηγούμενες εκθέσεις).

 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας Ομίλου 2013-2016:

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης