Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν στη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών και επενδύουν στην ανακύκλωση των υλικών και πρώτων υλών.

Για το 2016, η κατανάλωση νερού κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2015, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής του νερού, αν και μειωμένο σε σχέση με το έτος 2015, παραμένει υψηλό (19%), όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

 

Κατανάλωση & Ανακύκλωση-Επαναχρησιμοποίηση νερού 2013-2016:

 

Συνολική απόληψη ύδατος Ομίλου ανά πηγή προέλευσης:

 

Ανακτώμενη Πρώτη Ύλη:

Εγκατάσταση Ποσοστό ανάκτησης Ποσότητα (τόνοι)
Διυλιστήριο Ασπροπύργου 0,00% 0
Διυλιστήριο Ελευσίνας 1,15% 68.894
Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης 1,32% 54.006

 

 

Από το 2005, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία τους, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, ανακυκλώνουν χαρτί, πλαστικό, μικρές μπαταρίες, συσσωρευτές, λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αλουμίνιο.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης