Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

GRI-G4 ΔΕΙΚΤΕΣ

Ερμηνεία Συμβόλων Πινάκων

    παραπομπή στον Ετήσιο Απολογισμό 2016.
          O ενδιαφερόμενος μπορεί να τον δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-report/.

  παραπομπή στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2016.
        Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τη δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-financial-report-for-fiscal-year/

  παραπομπή στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016.
 

   παραπομπή στον Κώδικα Δεοντολογίας, http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/other-group-publications/?pageNo=2
 

    παραπομπή στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, (διαθέσιμος μόνο στο intranet).

GRI
Συνοπτική Περιγραφή Δείκτη
Εξωτερική Πιστοποίηση
Αναφορά/ Παραπομπή/ Σχόλια

Στρατηγική & Ανάλυση

G4-1

Δήλωση της διοίκησης για τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σχετική στρατηγική

  σελ. 7-8, 15

  «Βιώσιμη Ανάπτυξη & Εταιρική Υπευθυνότητα», σελ. 7-9

  σελ. 165

G4-2

Περιγραφή των σημαντικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν σε μακροπρόθεσμες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον Όμιλο:

σελ. 36-43, 149-152, 152-154, 159-161, 165

σελ. 15, 61-63

«Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων», σελ. 23

 

Σχετικά με τις κυριότερες επιπτώσεις, κίνδυνους και ευκαιρίες λόγω της κλιματικής αλλαγής δες δείκτη G4 - EC2.

Ειδικότερα, οι εταιρείες του Ομίλου αξιολογούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους ως εξής:

 

ΕΚΟ

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι:

- Αστάθεια οικονομικού περιβάλλοντος

- Κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων, κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας)

 

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι:

- Διαφοροποίηση ενεργειακού μίγματος

- Τεχνολογικές εξελίξεις και καταναλωτικές συμπεριφορές

 

Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες:

- Το σύνολο των ευκαιριών που δημιουργούνται από την απομάκρυνση μικρότερων Εταιρειών Εμπορίας που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς κατά τα τελευταία έτη είτε διακόπτουν είτε περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα τους, με αποτέλεσμα την ισχυροποίηση των μεγαλύτερων Ομίλων.

 

HP Cyprus

Λειτουργούν πλέον οι νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις VTTV στο Βασιλικό (στη νότια ακτή μεταξύ Λάρνακας και Λεμεσού) με χωρητικότητα 550.000m3 λευκών προϊόντων πετρελαίου, όπως και οι εγκαταστάσεις της Petrolina (τοπική εταιρεία πετρελαίου - 80.000m3). 120.000m3 στρατηγικών αποθεμάτων της Κύπρου έχουν μετεγκατασταθεί από τη Λάρνακα στην VTTV. Επιπλέον, η κυβέρνηση πιέζει για μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων LPG από τη Λάρνακα. Οι τέσσερις εταιρείες υγραερίου με τερματικούς σταθμούς στη Λάρνακα διεξήγαγαν και υπέβαλαν στην κυβέρνηση μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία νέας τερματικής μονάδας υγραερίου στο Βασιλικό. Επιπλέον, οι τέσσερις εταιρείες υγραερίου έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρείας JV και περιμένουν την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση ασκεί επίσης πίεση για τη μετεγκατάσταση του τερματικού σταθμού καυσίμων, ορίζοντας νέα τελική προθεσμία το τέλος του 2017. Οι επιλογές για μετεγκατάσταση είναι είτε οι εγκαταστάσεις VTTV ή ο σταθμός της Petrolina είτε οι εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η HPC υπέβαλε αρχικά σχέδια για το νέο τερματικό σταθμό στο Βασιλικό.

 

Ευκαιρίες:

- Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου COMO

- Loyalty programs

- Ενίσχυση της μάρκας (brand awareness) μέσω δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων (EKO Racing 98 & AVIO diesel)

- Βελτιστοποίηση του δικτύου πρατηρίων καυσίμων

- Επέκταση σε περίπτωση άρσης των εμπορικών ορίων ως αποτέλεσμα της επίλυσης του πολιτικού προβλήματος στην Κύπρο

 

Κίνδυνοι:

- Τα ανεξάρτητα πρατήρια βενζίνης και η επέκταση του ανταγωνισμού μέσω κατασκευής νέων πρατηρίων καυσίμων

- Σε περίπτωση που αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί με τις κατεχόμενες περιοχές θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος ως προς την ανταγωνιστικότητα

- Το νέο τερματικό VTTV στο Βασιλικό θα μπορούσε να είναι μια ακόμη επιλογή για την προμήθεια προϊόντων στην τοπική αγορά

- Οι εισαγωγές υγραερίου κίνησης έχουν απρόβλεπτες συνέπειες για τα καύσιμα των αυτοκινήτων

 

ΟΚΤΑ

Η ΟΚΤΑ καλύπτει περίπου το 69% των αναγκών σε καύσιμα της εγχώριας αγοράς. Επιπλέον, η σημαντική χωρητικότητα αποθήκευσης χρησιμεύει ως μηχανισμός ασφαλείας για την αδιάλειπτη παροχή καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης στις υπηρεσίες μεταφορών, εφοδιαστικής και μηχανικής. Η βιώσιμη κερδοφορία της ΟΚΤΑ εξαρτάται από την ικανότητά της να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια αγορά όπου οι φραγμοί εισόδου είναι χαμηλοί, ενώ την ίδια στιγμή διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις της, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, προκειμένου να διατηρήσει το ρόλο της ως ένας ασφαλής προμηθευτής. Η ΟΚΤΑ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, με την αξιοποίηση των υποδομών της και των ανταγωνιστικών όρων που διατηρεί με τους προμηθευτές της.

Η ΟΚΤΑ επιδιώκει να αυξήσει την κερδοφορία της ολοκληρώνοντας μια σειρά από έργα μετασχηματισμού, που έχουν ήδη δρομολογηθεί και επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την οργανωτική δομή της. Ο μετασχηματισμός της ΟΚΤΑ σε εμπορική εταιρεία τονίζει τη σημασία των εμπορικών στόχων στη στρατηγική της. Στο πλαίσιο αυτό οι εμπορικοί στόχοι για το 2016 ήταν η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς και η εξασφάλιση της 1ης θέσης στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την κατάρτιση και την ανάπτυξη του προσωπικού, καθώς και η εκ νέου κατάκτηση μεριδίου από τα ανεξάρτητα δίκτυα πρατηρίων. Επιπλέον στόχοι για τη λιανική δραστηριότητα της ΟΚΤΑ ήταν η αύξηση της κερδοφορίας από το δίκτυο λιανικής και η διερεύνηση των πιθανών συνεργειών με άλλα δίκτυα της ΕΚΟ.

 

Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες:

- Αξιοποίηση αγωγών και βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού

- Περαιτέρω εξορθολογισμός της οργάνωσης της εταιρείας

- Διαχείριση νομικών υποθέσεων

- Αύξηση του στρατηγικού αποθέματος καύσιμων της χώρας και εισαγωγή τελών αποθήκευσης

- Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και φόρτωσης της OKTA

- Δημιουργία πρόσβασης στην λιανική αγορά μέσω οργανικής ανάπτυξης (DODO-> COMO, τεχνογνωσία στο λιανικό εμπόριο και προσφορές ΕΚΟ)

- Αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας

 

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι:

- Πλήρης ή μερική απώλεια του μεγαλύτερου πελάτη

- Αφύπνιση ισχυρού ανταγωνισμού στην αγορά χονδρικής

- Επανεμφάνιση φθηνών προϊόντων από ανταγωνιστικό διυλιστήριο

- Υπερπροσφορά στην περιοχή

- Έλλειψη ελέγχου και στις δύο αγορές που η εταιρεία λειτουργεί (πΓΔΜ και Κόσσοβο)

- Περιορισμένη ανάπτυξη της οικονομίας

- Μακράς διαρκείας πολιτική κρίση

- Πλεόνασμα προσωπικού

- Περιορισμοί διακίνησης από το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης

 

EKO Bulgaria

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό και οικονομικό περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πολιτικό περιβάλλον είναι σταθερό και οι μακροοικονομικοί δείκτες παρέμειναν εντός του πλαισίου της πρόγνωσης.

Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην τοπική νομοθεσία, στα διεθνή πρότυπα και στους κανόνες που αφορούν την επιχείρηση.

 

Κίνδυνοι (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι):

- Πολιτική αστάθεια στη Βουλγαρία και εύθραυστο διεθνές περιβάλλον (BreXit, μεταναστευτική κρίση, κατάσταση στην Ελλάδα)

- Απώλεια κερδοφορίας λόγω του αυξημένου περιφερειακού ανταγωνισμού τιμών

- Απώλεια ευκαιριών λόγω έλλειψης χωρητικότητας αποθήκευσης

- Πιθανή απώλεια μεριδίου αγοράς στη χονδρική πώληση λόγω της επιθετικής στρατηγικής των ανταγωνιστών

 

Ευκαιρίες (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες):

- Περαιτέρω διείσδυση προϊόντων υψηλής ποιότητας

- Μείωση της λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω κυβερνητικών πολιτικών

- Περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της NFR

- Περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων C & I

- Αναβάθμιση εγκατάστασης αποθήκης σε πλήρως λειτουργική αποθήκη LPG

- Αποθήκες για ελαφρά καύσιμα σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους

- Περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς

 

Προφίλ Ομίλου

G4-3

Επωνυμία Ομίλου

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 σελ. 87 και εξώφυλλο

 σελ.75

G4-4

Κύριες μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες

«Πελάτες – Προϊόντα», σελ. 39

 σελ. 145-149

 σελ. 31-47

G4-5

Διεύθυνση Διοίκησης Ομίλου

Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι 151 25

 σελ. 87 και εξώφυλλο

G4-6

Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και τα ονόματα των χωρών, που είτε διαθέτουν σημαντικές εγκαταστάσεις, είτε είναι σχετικές με τα θέματα αειφορίας που καλύπτονται στον απολογισμό

 «Σκοπός και Εύρος» σελ. 67

     «Πελάτες-Προϊόντα» σελ. 39

σελ. 11, 39

Εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό και χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα:

1 ΕΛΠΕ Α.Ε. Ελλάδα
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
DIAXON Α.Β.Ε.Ε.
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
2 OKTA AD SKOPJE π.Γ.Δ.Μ.
3 HELPE CYPRUS LTD Κύπρος
4 JUGOPETROL AD Μαυροβούνιο
5 EKO BULGARIA EAD Βουλγαρία
6 EKO SERBIA AD Σερβία

 

G4-7

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 σελ. 17-19

 σελ. 172

Κύριοι μέτοχοι (>2%)                      

(στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2016) % επί του συνόλου
Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. 45,47%
Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) 35,48%
Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 19,05%

 

G4-8

Αγορές που εξυπηρετούνται

 σελ. 11, 39

«Σκοπός και Εύρος» σελ. 67

    «Πελάτες και Προϊόντα» σελ. 39

 

Στον Πίνακα φαίνονται κατανομές πωληθέντων προϊόντων ενδεικτικά για 3 χώρες:

 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΚΟ JUGOPETROL HP CYPRUS
Λιανική Εμπορία (πρατήρια)

48.77%

44,78%

61,80%

Εμπορικοί & Βιομηχανικοί Πελάτες

11.75%

10,88%

13,30%

Πρατήρια καυσίμων τρίτων  

28,20%

 
Κλάδος υγραερίου (LPG)

1,25%

1,40%

5,10%

Ναυτιλιακά καύσιμα

25,46%

3,20%

11,60%

Αεροπορικά καύσιμα

12,36%

11,50%

7,90%

Κλάδος λιπαντικών

0,41%

0,04%

0,30%

 

G4-9

Κύρια μεγέθη Ομίλου

 σελ. 10-11

 

«Οικονομικές Επιδόσεις», σελ. 44-45

  Εργαζόμενοι στις 31.12.2015 Καθαρές πωλήσεις Συνολική κεφαλαιοποίηση (debt & equity) Όγκος πωλήσεων προϊόντων opex Κόστος εργασίας
ΟΚΤΑ 415 €309,0 εκ.

debt  €10,4 εκ.

equity  €70,8 εκ.

753.000 MT

€9,8 εκ. € 3,34 εκ.
HP CYPRUS 65

€202,7 εκ.

debt  €0,0 εκ.

equity  €69,8 εκ.

387.000 MT

€17,2 εκ. € 4,1 εκ.
EKO BULGARIA 59 €279,6 εκ.

debt  €47,7 εκ.

equity  €35,1 εκ.

401.300 MT

€17,0 εκ. € 852 χιλ.
EKO SERBIA 32

€134,4 εκ.

debt  €19,9 εκ.

equity  €24,1 εκ.

115.695 MT

€10,6 εκ. €1,5 εκ.
JUGOPETROL 108

€115,7εκ.

debt €0,0 εκ.

equity  €85,6 εκ.

222.500 MT

€10,8 εκ. €1,5 εκ.
ΕΛΠΕ 1951 €5.992,4 εκ.

debt  €2.610,7 εκ.

equity  €1.590,2 εκ.

18.150.960 MT

[Refining: 17.894.960

+

Petchems: 256.000]

€135,0 εκ. €136,5 εκ.
ΕΚΟ 493 €1.554,7 εκ.

debt  €257,6 εκ.

equity  €380,0 εκ.

3.570.310 MT

(HF+EKO)

€61,6 εκ. €20,6 εκ.

 

G4-10
  • Σύνολο ανθρώπινου δυναμικού με βάση το είδος της εργασιακής σχέσης (αορίστου / ορισμένου χρόνου) και το φύλο
  • Συνολικό μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό με βάση τον τύπο απασχόλησης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και το φύλο
  • Κατανομή συνόλου εργαζομένων ανά περιοχή και φύλο
  • Κατανομή συνόλου εργαζομένων κατά φύλο και  supervised workers
  • Αναφορά για τον όγκο εργασίας που εκτελούν εργολάβοι και αυτοαπασχολούμενοι.

 Κεφ. «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», (Πίνακες με Κατανομές Εργαζομένων), σελ. 26-35

Κατά κανόνα δεν υπάρχουν εποχικοί εργαζόμενοι. Εξαίρεση αποτελεί η ΕΚΟ όπου υπάρχουν εποχικές μεταβολές ανθρωποδύναμης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων. Οι αυτοαπασχολούμενοι στον Όμιλο είναι 0.

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α Γ Σύνολο
Αορίστου χρόνου

2392

880

3272

Ορισμένου χρόνου

50

47

97
Πλήρους απασχόλησης

2692

676

3368

Μερικής απασχόλησης

0

1 1


Κατανομή κατά φύλο και είδος σύμβασης εργασίας ανά εταιρεία:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΟΚΤΑ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ
Αορίστου χρόνου

1705

232 302 163 73 326 96 57
Ορισμένου χρόνου

6

8 20 8 3 13 4 0
Μερικής απασχόλησης

0

0 0 0 0 0 0 1

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ DIAXON EKO BULGARIA JUGOPETROL EKO SERBIA HP CYPRUS
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ
Αορίστου χρόνου

83

15 35 21 48 28 12 20 38 18
Ορισμένου χρόνου

0

0 0 3 17 15 0 0 0 0
Μερικής απασχόλησης

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Στο πλαίσιο της κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών των εταιρειών του Ομίλου, παρέχεται συγκεκριμένο έργο διοικητικής, οικονομικής ή τεχνικής υποστήριξης, μέσω τρίτων εταιρειών.

Ενδεικτικά δραστηριότητες όπως οι παρακάτω ανατίθενται σε εργολαβικούς / αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους:

• Βοηθητικές και υποστηρικτικές εργασίες που σχετίζονται με τη συσκευασία τελικών προϊόντων

• Βιομηχανικός καθαρισμός εγκαταστάσεων

• Βοηθητικές εργασίες συντήρησης

• Γραμματειακή υποστήριξη

• Καθαρισμός γραφείων

• Φύλαξη εγκαταστάσεων

• Περιποίηση πρασίνου / κήπων

• Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρολογικών θεμάτων, ΕΞΥΠΠ, κ.ά.

G4-11

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ή συμβάσεις

 «Ανθρώπινα Δικαιώματα-Πολιτική Ίσων Ευκαιριών», σελ. 27

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας, ανά εταιρεία του Ομίλου:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΤΟΣΤΟ
ΕΛΠΕ 91%
ΕΚΟ 81%
AΣΠΡΟΦΟΣ 95%
DIAXON 97%
EKO BULGARIA 0%
JUGOPETROL 100%
OKTA 93,01%
HP CYPRUS 46,43%
EKO SERBIA 0%

 

G4-12

Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου

 σελ. 35

 «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες», σελ. 37

Είμαστε ένας ενεργειακός Όμιλος και η εφοδιαστική αλυσίδα μας αποτελείται από χιλιάδες προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεών μας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε ποικίλα λειτουργικά περιβάλλοντα. Διατηρούμε μια σύνθετη εισροή υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών, μεταφορών, επικοινωνιών & πληροφορικής και άλλων τεχνολογικών συστημάτων υποστήριξης. Προσπαθούμε να διευρύνουμε τον εφοδιασμό μας από τοπικούς προμηθευτές (βλέπε  Πίνακες «Τοπικές Κοινωνίες», σελ. 62). Τυπικοί εταίροι της εφοδιαστικής αλυσίδας μας είναι οι προμηθευτές: πρώτων υλών (αργό πετρέλαιο, χημικά προϊόντα), βιομηχανικού εξοπλισμού & υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών πληροφορικής, τοπικές ΜΜΕ, βιομηχανικών υπηρεσιών, γενικών αγαθών και υπηρεσιών, υπηρεσιών μεταφοράς ξηρά/θάλασσα.

Προμήθεια αργού από 2012 2013 2014 2015 2016
Ρωσία 32% 54% 41% 33% 17%
Ιράν 32%       16%
Ιράκ 5% 12% 18% 28% 24%
Caspian Pipeline Consortium 12% 11%      
Λιβύη 7% 9% 2% 2% 2%
Αίγυπτος     9% 9% 10%
Καζακστάν     22% 20% 25%
Λοιπές χώρες 12% 14% 9% 8% 5%

 

G4-13

Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού σχετικά με το μέγεθος, τη δομή, ιδιοκτησία, εφοδιαστική αλυσίδα

 «Μεθοδολογία», σελ. 67

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έλαβαν επιστολή της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR με την οποία η τελευταία τους γνωστοποιούσε την απόφασή της να μην παρατείνει την Απώτατη Ημερομηνία, μέχρι την οποία οι τρεις προαναφερόμενες εταιρείες, η μεν SOCAR ως αγοράστρια, οι δε ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ ως πωλητές, είχαν ορίσει δια της από 21.12.2013 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ως χρονικό όριο για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αγοραπωλησίας. Ως Απώτατη Ημερομηνία είχε οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2016, η οποία και παρήλθε χωρίς να έχουν πληρωθεί όλες οι προαναφερόμενες αιρέσεις.

OKTA

Η λειτουργία διύλισης σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2013. Η εταιρεία λειτουργεί ως εισαγωγέας και έμπορος καυσίμων. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της πΓΔΜ (MSE). Η Pucko Petrol-v. Plasnica απέκτησε 10,84% των μετοχών της ΟΚΤΑ, τον Ιανουάριο του 2013, που κατείχε προηγουμένως η PIOM, και επιπλέον 0,03% των μετοχών της ΟΚΤΑ, το Δεκέμβριο του 2013.

ΕΚΟ Bulgaria

Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, εκτός της συνεργασίας με ένα νέο τοπικό προμηθευτή το Δεκέμβριο 2013.

EKO Serbia

Καμία σημαντική αλλαγή, εκτός από το άνοιγμα 3 νέων πρατηρίων τύπου COMO.

Δέσμευση προς Διεθνή Πρότυπα & Οδηγίες

G4-14

Επεξήγηση εάν και πώς εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης

Πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων, πρατηρίων του Ομίλου, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (αρχικό έτος πιστοποίησης).

 

Είδος πιστοποίησης και πρώτο έτος πιστοποίησης

Εγκατάσταση ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 17025* ΕΛΟΤ 1429

ΒΕΑ

2013 2011 2011 2004  

ΒΕΕ

2011 2010 2009  

ΒΕΘ

2000 2013    

Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου

2003        

DIAXON

2004        

Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων της BP σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, & Ηράκλειο

  2001      

Εργοστάσιο Λιπαντικών ΕΚΟ

1997 2003 2003    

Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων & χημικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά και υγρών καυσίμων Ελευσίνας

  2003 2003    

Σταθμοί ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων ΕΚΟ σε 18 αεροδρόμια

2001 2003 2003    

Πρατήρια ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ (ΣΕΑ Ασπροπύργου)

2011        

Κεντρικά Γραφεία Ομίλου

  2013    

Δραστηριότητες Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων

  2013    

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

1999 2013 2013   2011

ΗP CYPRUS

2005 2005 2005    

OKTA

2015 2015 2015 2006  

Σημείωση: * Αφορά στα εργαστήρια των διυλιστηρίων

 

Βλ. επίσης δείκτη G4-2

 

EKO Bulgaria

Σε εξέλιξη προσεγγίσεις (όπως εκπαίδευση, ανταγωνιστικές τιμές και προωθητικές ενέργειες) που διασφαλίζουν ότι οι συνεργάτες μας συμμορφώνονται με την εταιρική πολιτική και τους κανονισμούς, επιβεβαιώνουν την αφοσίωση των πελατών μας και βελτιώνουν τις μεθόδους πωλήσεων. Η τακτική εξέταση δειγμάτων καυσίμων, από ανεξάρτητα εργαστήρια, επιβεβαιώνει την ποιότητα των προϊόντων. Τακτικές εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις των εργαζομένων όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

HP Cyprus

Mε την υιοθέτηση διεθνών προτύπων / συστημάτων διαχείρισης (CYS EN ISO 9001:2008, CYS EN ISO 14001:2004 & OSHAS 18001: 2007,on 8/4/2005) η HPC εξασφαλίζει την ασφαλή και επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις εργασίες της. Αξιολογήσεις κινδύνου πραγματοποιήθηκαν για όλες τις κύριες λειτουργίες, στις εγκαταστάσεις και στα πρατήρια.

OKTA

Η εναρμόνιση του HSE με τις υποχρεωτικές νομοθετικές απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί από τις κρατικές αρχές και τις εθελοντικές απαιτήσεις από τους οργανισμούς διαχείρισης τυποποίησης καθώς και τις εταιρικές απαιτήσεις υποχρέωσε την ΟΚΤΑ να παρέχει αριθμό δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

- Υποβλήθηκε στις αρμόδιες Αρχές Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων 2016-2018

- Συνεχής παρακολούθηση των αέριων εκπομπών

- Παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και σχέδιο διαχείρισης νερού (σε εξέλιξη)

- Διαχείριση PCB από έλαια μετασχηματιστών

- Αναθεώρηση της εκτίμησης των κινδύνων για τις θέσεις εργασίας

- Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (περιοδικά και συστηματικά check-ups) σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου των θέσεων εργασίας

- Σταθερή οργανωτική αναπροσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα σε HSE, μέσω μηνιαίων ασκήσεων σύμφωνα με διάφορα σενάρια πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση για την προστασία και διάσωση

- Αξιολόγηση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα - ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων και των πιθανών κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα, η πρόβλεψη για περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων και των συνεπειών

- Σχέδιο για ασφάλεια και διάσωση, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου από φυσικές καταστροφές, τους τρέχοντες, λειτουργικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από τη διαχείριση συμβάντων και τον τρόπο ανταπόκρισης.

- Κανονισμός για την ασφάλεια από πυρκαγιά και έκρηξη

- Seveso μελέτη

- Καθαρισμός των δεξαμενών ιλύος

Επιπλέον, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζει την «αρχή της πρόληψης» σε όλους τους τομείς της λειτουργίας (σχεδιασμός, επιλογή, πρόσληψη, κατάρτιση και ανάπτυξη, προγραμματισμός διαδοχής, αξιολόγηση, ανταμοιβή) για την πρόληψη τυχόν κίνδυνων. Ενεργώντας προληπτικά όλοι οι εργαζόμενοι που εκτελούν κάθε είδους εργασία (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης) σε εν δυνάμει ‘’εκρηκτικό περιβάλλον’’ έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ 60079-17 “Explosive atmospheres, Equipment repair, overhaul and reclamation”.

Στον τομέα των Προμηθειών, «η αρχή της πρόληψης» είναι μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας και μέρος της στρατηγικής προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον ομαλό και απρόσκοπτο εφοδιασμό με τους καλύτερους οικονομικούς όρους και πάντα σύμφωνα με το εγκεκριμένο κανονισμό προμηθειών.

G4-15

Κατάλογος, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών: χαρτών, κωδίκων, αρχών, προτύπων ή άλλων πρωτοβουλιών, που αναπτύχθηκαν από τρίτους και έχουν υιοθετηθεί, εφαρμόζονται ή υποστηρίζονται

Βλέπε και δείκτη G4-14

 σελ. 65

Η υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων, κωδίκων και βέλτιστων πρακτικών συνιστά μια δυναμική προσέγγιση για τη μελέτη των εν δυνάμει κινδύνων. Αυτά τα πρότυπα, κώδικες και πρακτικές, που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, έχουμε δεσμευτεί να τα εφαρμόζουμε, να τα διαχέουμε και να τα ενσωματώνουμε σε όλες τις λειτουργίες και πολιτικές μας.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Υποχρεωτικές δεσμεύσεις:

• ΣΕΔΕ (EU ETS) (Πρωτόκολλο του Kyoto, 1997 – εν ισχύ από το 2005), για τα ΕΛΠΕ εφαρμόζεται μόνο στα διυλιστήρια στην Ελλάδα

Προαιρετικές πρωτοβουλίες:

• Πρωτοβουλία SustainableGreece2020 – Υπογραφή χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα στις 29 Απριλίου 2014 (www.sustainablegreece2020.com)

Η πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, η οποία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή 33 Επιχειρηματικών Φορέων, 120 Επιχειρήσεων, 17 Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 43 Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών ενώ έχει την ενεργό υποστήριξη από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το German Sustainability Council, το World Business Council for Sustainable Development και ο ερευνητικός οργανισμός EIRIS.

Ο Όμιλος συμμετέχει στην πρωτοβουλία ως Πρεσβευτής Βιωσιμότητας http://www.sustainablegreece2020.com/gr/ambassador/ellhnika-petrelaia.152.html

Επίσης, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία περιλαμβάνει την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας http://greekcode.sustainablegreece2020.com/ καθώς και την προβολή καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας http://observatory.sustainablegreece2020.com/

• Πρωτοβουλία Global Reporting Initiative (δείκτες GRI – G4) καθώς και το ειδικό συμπλήρωμα για τον κλάδο του πετρελαίου και φυσικού αερίου (Oil & Gas Sector Supplement). Υιοθετήθηκε από τον Όμιλο το 2008.

• Πρωτοβουλία UNGC. Υιοθετήθηκε από τον Όμιλο το 2007.

 

 

 

G4-16

Συμμετοχές σε ενώσεις, ΔΣ, διεθνείς/εθνικές οργανώσεις, προγράμματα ή επιτροπές

O Όμιλος, στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας και της υλοποίησης της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους του συμμετέχοντας σε οργανώσεις, ενώσεις, φορείς κλπ. Ο Όμιλος χρηματοδοτεί και/ή συμμετέχει στα διοικητικά όργανα και επιτροπές των φορέων/ ενώσεων που φαίνονται στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/ userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θεωρεί μέρος της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργή συμμετοχή της στους παρακάτω οργανισμούς:

Environmental and Sustainability Organizations

• CONCAWE (επιστημονικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Διυλιστηρίων FuelsEurope)

• Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ

• Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας ΣΕΒ

Industry Organizations

• FuelsEurope

• Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Συμμετέχει με μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο)

• EPSC (European Process Safety Center)

Η εταιρεία δεν έχει πρόσθετη οικονομική συμμετοχή στους παραπάνω οργανισμούς, πέραν της ετήσιας συνδρομής μέλους.

Προσδιορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων & Ορίων

G4-17

Κατάλογος από τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο consolidated financial statement και αιτιολόγηση απουσίας αριθμού εταιρειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό.

 σελ. 175-177

 «Σκοπός & Εύρος», σελ.  67

G4-18

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων των aspects

 «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ. 17

«Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα» στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point

Βλ. επίσης http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/materiality%20assessment%20methodology%20(short).pdf

G4-19

Κατάλογος όλων των ουσιαστικών θεμάτων (material aspects), που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία για τον προσδιορισμό των περιεχομένων του απολογισμού

 «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ. 17

«Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα» στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point

G4-20

Για κάθε ουσιαστικό θέμα (material aspect) να αναφερθούν τα όρια εντός του Ομίλου σε σχέση με το G4-17. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα όρια εντός του Ομίλου;

«Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ. 17

Όλα τα ουσιαστικά θέματα που αναφέρονται στον παρόντα απολογισμό (Πίνακας ’Ουσιαστικά Θέματα (Material Aspects) και Όρια Θεμάτων/Περιοχών (Aspect Boundaries)», στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiencyperformance/GRI-G4-point/) ισχύουν εξίσου για όλες τις λειτουργίες και τις οντότητες, όπως φαίνονται στο δείκτη G4- 6. Επιπλέον, ο ίδιος Πίνακας δείχνει κατά πόσο τα ουσιαστικά θέματα είναι ουσιώδη εντός ή/ και εκτός του Ομίλου.

G4-21

Για κάθε ουσιαστικό θέμα να αναφερθούν τα όρια εκτός του Ομίλου. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα όρια (aspect boundaries) εκτός του Ομίλου;

 «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ. 17

Όλα τα ουσιαστικά θέματα που αναφέρονται στον παρόντα απολογισμό (Πίνακας «Ουσιαστικά Θέματα (Material Aspects) και Όρια Θεμάτων/ Περιοχών (Aspect Boundaries)», στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operationalefficiencyperformance/GRI-G4-point/) ισχύουν εξίσου για όλες τις λειτουργίες και τις οντότητες, όπως φαίνονται στο δείκτη G4- 6.

Επιπλέον, ο ίδιος Πίνακας δείχνει κατά πόσο τα ουσιαστικά θέματα είναι ουσιώδη εντός ή/ και εκτός του Ομίλου.

G4-22

Επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών, που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισμούς και αιτιολόγηση των αναδιατυπώσεων

«Μεθοδολογία», σελ. 17

• Συγχώνευση εμπορικών εταιρειών ( «Δραστηριότητες Ομίλου» σελ. 12)

• Παύση δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο

• Νέος κανονισμός προμηθειών (βλ. επίσης G4-HR1)

G4-23

Σημαντικές αλλαγές των ορίων (scope & aspect boundaries), σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο απολογισμού

«Μεθοδολογία», σελ. 17

Καμία σημαντική αλλαγή, εκτός από τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ (με τα εμπορικά τους σήματα να διατηρούνται).

 

Κοινωνικοί Εταίροι

G4-24

Κατάλογος εμπλεκομένων συμμετόχων κοινωνικών εταίρων (engaged stakeholder groups)

  «Κοινωνικοί Εταίροι», σελ. 16-17

 

Απεικονίζονται οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας 2015, και οι τρόποι διεπαφής με τις ομάδες κοινωνικών εταίρων.

G4-25

Προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την επιλογή των συνεργαζόμενων κοινωνικών εταίρων

 «Κοινωνικοί Εταίροι», σελ. 16-17

G4-26

Προσεγγίσεις συνεργασίας με ομάδες κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συνεργασίας, με βάση τον τύπο και την ομάδα και αναφορά αν η προσέγγιση έγινε ειδικά λόγω του απολογισμού

 «Κοινωνικοί Εταίροι», σελ. 16-17

Οι παραπάνω προσεγγίσεις είναι συστηματικά ενταγμένες στην στρατηγική του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, ενδεικτικές προσεγγίσεις των εταιρειών του Ομίλου:

 

ΟΚΤΑ

Με τους προμηθευτές:

Η τακτική επικοινωνία μέσω προσωπικών επαφών και συζητήσεων είναι μέρος της λειτουργίας των Προμηθειών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών από την υφιστάμενη συνεργασία.

 

Με τους πελάτες /πρατηριούχους:

Προγραμματισμένη επικοινωνία μέσω των συμβούλων πωλήσεων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, που διευκολύνει τον εντοπισμό και την επίλυση θεμάτων, διασφαλίζοντας την καλή συνεργασία. Σε ετήσια βάση οι πρατηριούχοι επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους σε τομείς που αφορούν την εταιρική εικόνα, την ασφάλεια, την προώθηση προϊόντων κ.λπ.

 

Με τους εργαζόμενους:

Μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με επιχειρηματικές ειδήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου. Επίσης, οι πιο σημαντικές ειδήσεις και ανακοινώσεις αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων σε συγκεκριμένα σημεία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων από τη διοίκηση και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

 

Επιπλέον:

• Τακτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων

• Τακτικές συναντήσεις με θεσμικά όργανα (π.χ. χρηματιστήριο)

• Τακτική και διαφανής επικοινωνία με τα ΜΜΕ, συχνή έκδοση δελτίων τύπου, συνεντεύξεις και άρθρα σε internet portals, επαγγελματικό και ημερήσιο τύπο, κ.λπ.

• Έρευνες online με σκοπό την κατανόηση της γνώμης του κοινού

 

HP CYPRUS

1. Γραπτές ανακοινώσεις προς τους εργαζόμενους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και μέσω ανάρτησης σε πίνακες ανακοινώσεων

2. Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλοι οι προμηθευτές επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση

 

EKO Bulgaria

Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (όπως Brand Vitality Tracking, Loyalty Driving Assessment).

 

JUGOPETROL

• Τριμηνιαίες εκθέσεις προς το Montenegro Stock Exchange

• Δέσμευση με τους πελάτες μέσω του Loyalty Program

• Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (έρευνα της RASS Consultancy το 2016) που εστιάζουν γενικά στους οδηγούς και ειδικά στους επισκέπτες των πρατηρίων καυσίμων EKO.

 

EKO Serbia

• Συνεντεύξεις τύπου

• Άπ’ ευθείας επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα καύσιμα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

• Διοργάνωση συζητήσεων με διάφορα focus groups

• Οργάνωση εκδηλώσεων

• Δραστηριότητες προώθησης ATL, BTL, κα

• Εξυπηρέτηση πελατών 24/7, τηλεφωνικά, online, & on-site

• Άπ’ ευθείας επικοινωνία με μέλη του loyalty club με newsletters, e-mails και γραπτά μηνύματα (SMS)

 

G4-27

Σημαντικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ποιοι τα ανέδειξαν και τρόποι ανταπόκρισης του Ομίλου

 «Κοινωνικοί Εταίροι», σελ. 16-17

 

Τα βασικά θέματα που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι αντικατοπτρίζονται στα ουσιαστικά θέματα που παρουσιάζονται στον Απολογισμό (δες G4-19).

 

Προφίλ του Απολογισμού

G4-28

Περίοδος απολογισμού

Ιανουάριος – Δεκέμβριος.

«Λίγα λόγια για τον Απολογισμό», σελ. 67

G4-29

Ημερομηνία του προηγούμενου απολογισμού

Ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Ομίλου τον Ιούλιο 2016, (περίοδος Ιανουάριος – Δεκέμβριος).

«Λίγα λόγια για τον Απολογισμό», σελ. 67

  

G4-30

Κύκλος απολογισμού

Ετήσιος (01.01 – 31.12)

«Λίγα λόγια για τον Απολογισμό», σελ. 67

G4-31

Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον απολογισμό

Ράνια Σουλάκη, Δ/ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

E-mail: rsoulaki@helpe.gr

Tel: +30 210 6302894

Fax: +30 210 6302573

 «Επικοινωνία», σελ. 75

Δομή Δεικτών GRI

G4-32
  • Eπιλεγείσα κατηγορία in accordance (CORE or COMPREHENSIVE)
  • Eυρετήριο δεικτών στον απολογισμό και αναφορά πιστοποίησης για κάθε δείκτη

In accordance with the G4 Comprehensive option

«Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα», σελ. 70-73

Πιστοποίηση

G4-33

Πολιτική και ισχύουσα πρακτική για τη διασφάλιση πιστοποίησης του απολογισμού από τρίτους

Αυτός ο Απολογισμός  ελέγχθηκε και επικυρώθηκε - ως σύνολο και ανά δείκτη - από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του.

Στη διαδικασία πιστοποίησης ενεπλάκησαν όλες οι Δνσεις που δημοσιοποίησαν στοιχεία καθώς και ανώτερα στελέχη του Ομίλου. Ο Απολογισμός έχει την υπογραφή του Πρόεδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου.

«Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα», σελ. 70-73

Διακυβέρνηση

G4-34

Δομή διακυβέρνησης Ομίλου και επιτροπές του ΔΣ

http://www.hellenic-petroleum.gr/online/generic.aspx?mid=47&pid=4

 σελ. 65-75

 σελ. 156-158, 161-165

«Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», σελ. 20-25

Επιπλέον των επιτροπών του ΔΣ, έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην ΕΛΠΕ επιτροπές, με συμβουλευτικό και συντονιστικό χαρακτήρα, οι οποίες απαρτίζονται από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και του Ομίλου και έχουν ως σκοπό την υποβοήθηση του έργου της διοίκησης, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

I. Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου

II. Επιτροπή Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων

III. Επιτροπή Εμπορίας

IV. Επιτροπή Λοιπών Ενεργειακών Δραστηριοτήτων

V. Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

VI. Επιτροπή Πιστώσεων Ομίλου

VII. Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδύσεων- Εμπορικών Συμφωνιών

 

Βλ. επίσης δείκτη G4-49

G4-35

Διαδικασία για εξουσιοδοτήσεις από το ΔΣ προς στελέχη και εργαζόμενους για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά

Η διοίκηση των θυγατρικών εταιρειών αναφέρεται στις αρμόδιες Ομιλικές Γενικές Διευθύνσεις και, τελικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΠΕ.

Η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΠΕ.

Ο CFO αναφέρεται στον Πρόεδρο της ΕΛΠΕ.

Η Corporate HSEQ Director αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΠΕ.

H Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου έχει αρμοδιότητες συμβουλευτικού και εισηγητικού χαρακτήρα προς τη Διοίκηση της ΕΛΠΕ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, οι δραστηριότητες ελέγχου και η υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας στελεχών και εργαζόμενων. Διαχειρίζεται, για παράδειγμα, σε τακτικές συζητήσεις εργασίας και αξιολογήσεις επιδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η υλοποίηση της αειφορίας είναι κοινή αρμοδιότητα σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του Ομίλου.

Η υποβολή θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά περίπτωση, προκειμένου να εισηγηθούν αναλόγως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα μιας εκ των Επιτροπών, εξετάζεται από αυτή, η οποία προβαίνει και στην σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

G4-36

Αναφορά αν έχουν οριστεί "εκτελεστικές επιπέδου θέσεις" με ευθύνη για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά & κοινωνικά, και αν οι θέσεις αυτές αναφέρονται ευθέως στο ΔΣ

Οι θέσεις των Group CSR Director and Corporate HSEQ Director έχουν ευθύνες και αρμοδιότητες σχεδιασμού, εισήγησης και υλοποίησης.

Ο CFO Director είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η Corporate HSEQ Director αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

G4-37

Διαδικασίες για τη διαβούλευση μεταξύ ΔΣ και κοινωνικών εταίρων για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
Αν η διαβούλευση έχει ανατεθεί, περιγράψτε σε ποιόν και πως το ΔΣ ενημερώνεται.

Τα ΕΛΠΕ σε ετήσια βάση καταρτίζουν και δημοσιοποιούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή απολογισμούς και εκθέσεις που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τις επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς. Οι πληροφορίες αυτές και όλες οι εταιρικές εκδόσεις αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.helpe.gr/media-center/company-publications/

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και μετόχων – εργαζομένων. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και της μειοψηφίας στο ΔΣ, το γραφείο ενημέρωσης μετόχων καθώς και τα σωματεία εργαζομένων. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, στο Κεφάλαιο Ι’, ορίζονται οι Επιτροπές Θεμάτων Προσωπικού (Επιτροπή Προσλήψεων, Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας και η Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων). Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) υφίστανται σε κάθε εγκατάσταση. Επιτροπές για την Υ & Α λειτουργούν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές συμβάλουν στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.

 «Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων», σελ. 17

 

Άλλες Δράσεις:

• Τακτικές συναντήσεις στελεχών Ομίλου (από επίπεδο προϊσταμένου τμήματος και άνω) για παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση επί των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

• Roadshows/ συμμετοχή σε conferences, συσκέψεις με αναλυτές, συναντήσεις με θεσμικούς, field trips στα διυλιστήρια με αναλυτές/ θεσμικούς επενδυτές εξασφαλίζουν αμφίδρομη επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.

• Ενημερωτικές συναντήσεις – συζητήσεις με τους μηχανικούς των Βιομηχανικών Συγκροτημάτων.

• Τακτικές συναντήσεις με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.

G4-38

Σύνθεση του ΔΣ και των επιτροπών του

 σελ.65-75

σελ. 161-163

Από το καταστατικό της εταιρείας προβλέπεται ο ορισμός 2 μελών του ΔΣ από τους εργαζόμενους και 2 μελών από τους μετόχους μειοψηφίας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κατανομές που αφορούν στα 72 μέλη των ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την Έκθεση:

72 μέλη ΔΣ στις 9 εταιρείες:

Φύλο ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
  <30 30-50 >50
Α 0 19 45
Γ 0 4 4

Ποσοστό γυναικών στο senior management: μέσος όρος Ομίλου 18,35%, (ΕΛΠΕ 22,22%, ΕΚΟ 22,09%, ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1,75%, JUGOPETROL 33,33%, EKO SERBIA 0%, HP CYPRUS 0%, EKO BULGARIA 25%, OKTA 16,67%, DIAXON 0%).

G4-39

Επισήμανση αν ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος

Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος του.

 σελ. 65

Επιπλέον, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του Προέδρου του ΔΣ, περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας πού είναι εγκεκριμένος από το ΔΣ της ΕΛΠΕ

 

G4-40

Διαδικασία υποψηφιότητας και επιλογής μελών ΔΣ και επιτροπών του

 σελ. 157, 163-164

Με βάση τη μετοχική σύνθεση της ΕΛΠΕ έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένοι κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του ΔΣ οι οποίες αναφέρονται ρητά στο Καταστατικό της εταιρείας. Το Ελληνικό Δημόσιο διορίζει επτά (7) μέλη από το σύνολο των δεκατριών (13) μελών του ΔΣ εφόσον διατηρεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τουλάχιστον το ποσοστό του 35% των μετοχών. Η μέτοχος Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις διορίζουν δύο (2) μέλη του ΔΣ με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 16,654% του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Στο ΔΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά δύο (2) μέλη εκπρόσωποι των εργαζομένων που εκλέγονται από τους εργαζόμενους στην Εταιρεία και δύο (2) μέλη εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας που εκλέγονται από την Ειδική Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μετόχων μειοψηφίας (εκτός Δημοσίου και Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA ή και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων).

Για τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται από την Ειδική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία ανάδειξης υποψηφιοτήτων. Η σύνθεση των επιτροπών του ΔΣ γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών των μελών του ΔΣ Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το ν. 3693/2008 είναι όλα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος και ένα μέλος της Επιτροπής διαθέτουν μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής όπως απαιτείται από τον ν. 4449/2017.

 

G4-41

Διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και ορθής διαχείρισης

 σελ. 11

 σελ. 158

 σελ. 65-66

«Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», σελ. 20-25

Η σημερινή σχέση 4:9 μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. διασφαλίζει την αποφυγή καταστάσεων ‘’συγκρουόμενων συμφερόντων’’.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσυπογράψει τις αρχές και τις διατάξεις βέλτιστων πρακτικών του ‘’Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ’’, (http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf).

Επίσης, στον Κώδικα Δεοντολογίας υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, με ενδεικτική παράθεση περιπτώσεων που συνιστούν μια τέτοια σύγκρουση και καθιέρωση της υποχρέωσης αναφοράς στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης οικονομικών συναλλαγών των συζύγων ή συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού των μελών της Διοίκησης.

Επιπλέον ενδεικτικά ‘’εργαλεία’’, ώστε να αποφεύγεται/ διαχειρίζεται πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, είναι η ύπαρξη καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών και η σχέση τους με τα στελέχη, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

G4-42

Ρόλος του ΔΣ και ανωτέρων στελεχών κατά την ανάπτυξη, έγκριση και επικαιροποίηση: του σκοπού, των αξιών, της αποστολής, των στρατηγικών, των πολιτικών και των στόχων για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να είναι ανοικτός και διαφανής ως προς τον τρόπο λειτουργίας του, προκειμένου να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και άλλων σημαντικών κοινωνικών εταίρων. Η δημοσιοποίηση εκθέσεων και η δομή διακυβέρνησης είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της δέσμευσης.

Οι επιδόσεις μας σε θέματα ΕΚΕ εξαρτώνται από το σύνολο των εργαζομένων, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο έως κάθε εργαζόμενο, σε κάθε επιχειρησιακή μονάδα, θυγατρική, βιομηχανική εγκατάσταση και εργαστήριο. Όλοι μας έχουμε επίγνωση των εταιρικών ευθυνών μας μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η ΔΕΣΟ συντονίζει την ανάπτυξη, υλοποίηση και δημοσιοποίηση της προσέγγισής μας προς την ΕΚΕ και, με τη στρατηγική της Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι υπεύθυνη για τη δημοσιοποίηση απολογισμών σχετικών με την με την επίδοση υπευθυνότητας του Ομίλου. Για την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων (KPIs) για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι ΔΕΣΟ & ΔΥΑΠBAΟ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους. Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Εκτός από την Εκτελεστική Επιτροπή, άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, όπως εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, αμοιβών κ.ά. (http://www.helpe.gr/the-group/ group-management/).

G4-43

Τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να αναπτυχθεί και ενισχυθεί η συλλογική γνώση του ΔΣ για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά;

 σελ. 178-181

 σελ. 70-75

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου (βλ. και δείκτη G4-2) παρέχει την πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, με δομημένο τρόπο, καθιστώντας τη διαχείριση του κινδύνων βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου διαμορφώνει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι Διευθύνσεις CSR & HSEQ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

G4-44

Διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης του ΔΣ, ως προς τη διακυβέρνηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων

 σελ. 157

«Επιδόσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης», σελ. 24

Βλ. επίσης δείκτες G4-40, G4-51

 

Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των ανωτέρω, εξετάζεται η εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του στο πλαίσιο του αναφερθέντος Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο Κώδικας βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf

Εντός του 2017, εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας κοινής διαδικασίας αξιολόγησης για το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

 

 

G4-45

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΣ στον προσδιορισμό και στη διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών;
Ποιος ο ρόλος του ΔΣ στην υλοποίηση διαδικασιών ελέγχου (due diligence);

Στο πλαίσιο του Δ.Σ. λειτουργούν και οι Επιτροπές:

1. Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 37 Ν. 3693/2008)

2. Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού, η οποία, μεταξύ των άλλων, «ενημερώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές σχετικά με σημαντικούς κινδύνους ή ανοίγματα και κρίνει τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την εταιρεία»

3. Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου, δες http://www.hellenic-petroleum.gr/Uploads/pdf/FINAL%20GR%20DIGITAL%20FROM%20ACCESS.pdf (σελ. 21)

 

Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων (Corporate Crisis Management Plan) και πλέον ισχύει και εφαρμόζεται.

2 μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων μειοψηφίας.

Το ΔΣ της ΕΛΠΕ εγκρίνει τις 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, 9μηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕ και του Ομίλου καθώς και τις ανακοινώσεις & εκδόσεις του Ομίλου. Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου παρακολουθεί , μεταξύ άλλων, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και διαχείρισης χρηματοοικονομικών.

G4-46

Ο ρόλος του ΔΣ στην ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων για τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα

 σελ. 67

 

G4-47

Με τι συχνότητα το ΔΣ ανασκοπεί τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες;

Το ΔΣ της ΕΛΠΕ εγκρίνει τις 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, 9μηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕ και του Ομίλου ανακοινώσεις & εκδόσεις του Ομίλου . Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου παρακολουθεί , μεταξύ άλλων, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και διαχείρισης χρηματοοικονομικών.

Η Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου υποβάλλει έκθεση για θέματα περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

G4-48

Ποια είναι η ιεραρχικά ανώτερη επιτροπή ή θέση, που επίσημα ανασκοπεί και εγκρίνει τον κοινωνικό απολογισμό και διασφαλίζει ότι όλα τα "ουσιαστικά θέματα" (material aspects) καλύπτονται

Ο Πρόεδρος ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος εγκρίνουν και υπογράφουν τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου είναι εξουσιοδοτημένη να διασφαλίζει ότι όλα τα ουσιαστικά θέματα’ (material aspects) παρουσιάζονται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα.

G4-49

Ποια είναι η διαδικασία για τη γνωστοποίηση των κρίσιμων θεμάτων στο ΔΣ;

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι Διευθύνσεις CSR & HSEQ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

Η ΔΕΣΟ συνεργάζεται με τις επιχειρησιακές μονάδες και τις θυγατρικές για την ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής ευθύνης του Ομίλου στην πολιτική, στρατηγική και επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ φέρνει τη φωνή των εξωτερικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ΔΕΣΟ είναι υπόλογος για τη δημιουργία και κοινοποίηση ενός ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας. Για επικοινωνία με τα μέλη της ΔΕΣΟ δείτε  σελ. 75.

Ομάδα Εργασίας Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Εκπρόσωποι από επιχειρησιακές μονάδες και λειτουργικούς χώρους είναι μέλη αυτής της Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση της ΕΚΕ στον Όμιλο. Τα μέλη της Ομάδας είναι υποστηρικτές της ΕΚΕ στους αντίστοιχους τομείς που εργάζονται. Επιπλέον, συνιστούν μια μικτή ομάδα εργασίας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα της εταιρείας, λειτουργώντας ως content experts στις αντίστοιχες περιοχές τους και συνεργαζόμενοι με τη ΔΕΣΟ ώστε να τίθενται στόχοι και να υποστηρίζεται η συνολική εταιρική στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Οι Γενικές Διευθύνσεις γνωστοποιούν στον Πρόεδρο του ΔΣ ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά περίπτωση ανάλογα με την αρμοδιότητα, τα κρίσιμα θέματα, οι οποίοι στη συνέχεια εισηγούνται ανάλογα προς το ΔΣ.

Επιπλέον, τα κρίσιμα θέματα γνωστοποιούνται μέσω των διαβουλεύσεων του ΔΣ με τους κοινωνικούς εταίρους.

Βλ. επίσης δείκτη G4-37.

G4-50

Ποια ήταν η φύση και ο αριθμός των κρίσιμων θεμάτων που γνωστοποιήθηκαν στο ΔΣ και ποιος ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση και διευθέτησή τους;

Τα κρίσιμα θέματα που παρουσιάστηκαν στο ΔΣ είναι τα ουσιαστικά θέματα που καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας 2015.

 

G4-51

Ποια είναι η πολιτική αμοιβών για το ΔΣ και τα ανώτατα στελέχη;

 σελ. 158

Η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής του ΔΣ εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών διευθυντικού επιπέδου της ΕΛΠΕ και του Ομίλου, σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς και με στόχο την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής του ΔΣ.

Αναφορικά με τα μέλη του ΔΣ της Diaxon (συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντος Συμβούλου), από τα 7 μέλη τα 5 είναι διευθυντικά στελέχη των ΕΛΠΕ, αμείβονται με βάση τη σχετική πολιτική του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δεν είναι διευθυντικό στέλεχος των ΕΛΠΕ και αμείβεται με βάση σχετική σύμβαση εντολής μεταξύ της εταιρείας και του Προέδρου. Ένα μέλος του ΔΣ δεν εργάζεται στα ΕΛΠΕ και αμείβεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα μέλη του ΔΣ που εργάζονται στα ΕΛΠΕ.

Αναφορικά με τα στελέχη της Diaxon:

• Ο δ/ντης της Diaxon είναι δ/ντης των ΕΛΠΕ, ισχύει ότι ακριβώς και για τους δ/ντες των ΕΛΠΕ

• Από τα μέσα του έτους 2014, οι τμηματάρχες της Diaxon έγιναν Υποδιευθυντές, και ο τρόπος αμοιβής τους είναι πλέον ίδιος με τον αντίστοιχο των Υποδιευθυντών των ΕΛΠΕ

 

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ., έχει οριστεί από την Γενική Συνέλευση Μετόχων. Τα ανώτατα στελέχη έχουν σταθερή μηναία αμοιβή και αξιολογούνται βάσει KPIs.

HP Cyprus

Η υπάρχουσα πολιτική καλύπτει τόσο τη σταθερή όσο και τη μεταβλητή αμοιβή των ανωτέρων στελεχών. Η μεταβλητή αμοιβή βασίζεται σε ετήσιους στόχους. Στους ατομικούς στόχους των στελεχών συμπεριλαμβάνονται οικονομικοί και λειτουργικοί στόχοι καθώς και θέματα υγείας, ασφαλείας και βελτίωσης / εκπαίδευσης προσωπικού.

EKO Bulgaria

H πολιτική αμοιβών περιλαμβάνει τόσο σταθερή όσο και μεταβλητή αμοιβή, βάσει απόδοσης, καθώς και αμοιβή αποχώρησης (Termination payments).

EKO Serbia

Τα μέλη του Δ.Σ λαμβάνουν την αποζημίωση που προβλέπεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ανώτερα στελέχη αξιολογούνται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης απόδοσης. Στις συμβάσεις των Διευθυντών οι επιδόσεις της εταιρείας συνιστούν την αποκλειστική αξιολόγησή τους.

Jugopetrol

Αμοιβή βάσει απόδοσης. Εάν η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη για το προηγούμενο έτος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβονται με ένα ετήσιο προκαθορισμένο ποσόν.

G4-52

Ποια είναι η διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών;
Εμπλέκονται σύμβουλοι στον προσδιορισμό και αν ναι είναι ανεξάρτητοι από τη διοίκηση; Οι σύμβουλοι έχουν κάποια σχέση με τον Όμιλο;

σελ. 158

Για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας και τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παρακίνηση των στελεχών. Επικαιροποιείται η μισθοδοτική πολιτική των Στελεχών του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις και συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στην κοινωνία.

HP Cyprus

1. Για το προσωπικό που καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας - μισθολογικές κλίμακες (συλλογική σύμβαση), σύμφωνα με τη θέση.

2. Για τα στελέχη - μισθός βάσει έρευνας αγοράς

EKO Serbia

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω συνεργασίας με σύμβουλο (MERCER), λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους του κλάδου. Επιπλέον, κατά τον καθορισμό της αμοιβής, επιπρόσθετοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη: η θέση, η απόδοση, η εμπειρία, οι δεξιότητες, ειδικά προσόντα (επιτυχημένα έργα κ.λπ.).

EKO Bulgaria

Η εταιρεία τηρεί αυστηρά τη βουλγαρική νομοθεσία, ακολουθεί τις πολιτικές του Ομίλου και δεν χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Δεν εμπλέκονται σύμβουλοι στη διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών των υπαλλήλων της Εταιρείας. Οι αμοιβές προσδιορίζονται βάση της Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράφεται μεταξύ της Εταιρείας και του Σωματείου.

Jugopetrol

Η Γενική Συνέλευση καθορίζει το ύψος της αμοιβής μόνο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σύμβουλοι δεν συμμετέχουν στον καθορισμό των αμοιβών.

G4-53

Πως καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις αμοιβές (remuneration);
Γίνονται εισηγήσεις και ψηφοφορία για την πολιτική αμοιβών;

Για τις αμοιβές των στελεχών Διευθυντικού επιπέδου δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Για τους λοιπούς εργαζόμενους οι όροι αμοιβής και εργασίας καθορίζονται μέσω Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που υπογράφονται από κοινού από την Εταιρεία και το σωματείο των εργαζομένων μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

 

G4-54

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε το λόγο: "συνολική ετήσια αμοιβή (compensation) του υψηλότερα αμειβόμενου" προς "μέσο όρο της συνολικής αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβόμενου"

 Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται στην σελ. 67, «Σκοπός και Εύρος»

 

ΕΛΠΕ 5,61
ΕΚΟ 3,44
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 2,25
DIAXON 1,75
JUGOPETROL 3,14
OKTA 4,9
EKO BULGARIA 5,28
EKO SERBIA 4,38
HP CYPRUS 2,38

                                                  

G4-55

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε το λόγο: “της ποσοστιαίας αύξησης της συνολικής ετήσιας αμοιβής (compensation) του υψηλότερα αμειβόμενου” προς “μέσο όρο της ποσοστιαίας αύξησης της συνολικής αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβόμενου”

 Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται στην σελ. 67, «Σκοπός και Εύρος»

ΕΛΠΕ 0
ΕΚΟ 0
ΕΚ 0
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0
DIAXON 0
JUGOPETROL 0
OKTA 0
EKO BULGARIA 0
EKO SERBIA 0
HP CYPRUS 0

 

Ηθική & Διαφάνεια

G4-56

Να περιγραφούν: αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς & δεοντολογίας

 σελ. 11-12

 «Όραμα-Αποστολή-Αρχές» σελ. 18-19

      «Εσωτερικό Κανονιστικό Πλαίσιο» σελ. 23

 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ως σύνολο).

 

Βλ. επίσης δείκτη G4-14

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε το 2011 (ελληνικά και αγγλικά) με πλήρη εφαρμογή σε όλο τον Όμιλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.

Η Πολιτική Ανταγωνισμού, ως προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, είναι υπό έγκριση στο ΔΣ.

Κατάλογος διαδικασιών Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος – σύμφωνα με διεθνή πρότυπα - καθώς και οι αντίστοιχες πολιτικές είναι διαθέσιμα στο εταιρικό δίκτυο, (intranet και internet).

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλον τον Όμιλο και η σχετική συνεχής εκπαίδευση διασφαλίζει τη γνώση και εφαρμογή τους.

Δεν έχουν διαπιστωθεί αποκλίσεις εφαρμογής.

Οι Αξίες Ομίλου αφορούν όλους τους εργαζόμενους σε εταιρείες του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι ‘’διαδικασίες, κώδικες & πολιτικές’’ προμηθειών, εντάσσονται στον υφιστάμενο Κανονισμό Προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα συνεργασίας με τους προμηθευτές.

G4-57

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναζήτηση συμβουλών για ηθική και νόμιμη συμπεριφορά, καθώς και για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα στην οργάνωση (π.χ. helpdesk, γραμμές υποστήριξης)

Είμαστε δεσμευμένοι να είμαστε ένας υπεύθυνος Όμιλος. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητές μας διεξάγονται σύμφωνα με σχετικά ηθικά, επαγγελματικά, τεχνικά και νομικά πρότυπα και κανονισμούς. Θεωρούμε ότι η διαφθορά, η δωροδοκία, και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι μη αποδεκτά.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αειφορία, όπως οι εργαζόμενοι, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δεοντολογία και η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Για καθεμία από τις κατηγορίες κινδύνου, για τον Όμιλο και για κάθε εταιρεία, η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται από κοινού με τον καθορισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Αυτή η δυνατότητα βελτίωσης εισόδου είναι ένα εργαλείο εργασίας για την καθημερινή λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. προβλέπει ρητά ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να τηρεί τη νομοθεσία και να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους μετόχους, και γενικότερα στους κοινωνικούς εταίρους. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών για θέματα ηθικής και νόμιμης συμπεριφοράς αλλά και τη δυνατότητα ανωνύμων σχετικών αναφορών στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

G4-58

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναφορά ανησυχιών, σχετικά με μη-ηθικές και μη-νόμιμες συμπεριφορές, καθώς και για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα

Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι η πολιτική για την επιχειρηματική ακεραιότητα έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά, λειτουργεί η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΥΚΣ οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ακεραιότητα ή αναφορές εικαζόμενων παραβάσεων, με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και εφαρμόζεται και εκεί.

 «Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση», σελ. 41

ΟΚΤΑ

Έχουμε εφαρμόσει μηχανισμό για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με το Νόμο. Αναπτύξαμε μέτρα και διαδικασίες για την προστασία από την παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Λειτουργεί ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

HP Cyprus

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου τέθηκε σε εφαρμογή το 2012. Ο Κώδικας διαχειρίζεται όλες αυτές τις πτυχές και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες, αλλά και αποτελεί μέρος των συμβάσεών μας.

EKO Bulgaria

Οι μηχανισμοί αναφορών και οι σχετικές διαδικασίες αρμοδιοτήτων περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Υποχρέωση για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας περιλαμβάνεται στη συμφωνία με κάθε συνεργάτη. Οι ανησυχίες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικό τρόπο. Η Εταιρεία δεν έχει πολιτική αντιποίνων. Δεν έχει διατυπωθεί καμιά ανησυχία.

EKO Serbia

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου τέθηκε σε εφαρμογή και έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη η λειτουργιά ανοικτής γραμμής (email δωρεάν τηλεφωνική γραμμή) 24/7.

Ανάλογα με το είδος της καταγγελίας (ανησυχίας) το αρμόδιο προσωπικό κάνει έρευνα και προετοιμάζει την τελική απάντηση. Σύμφωνα με το νόμο όλες οι καταγγελίες που καταγράφονται πρέπει να επιλυθούν σε 15 ημέρες.

 

 

DMA's - Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (MATERIAL ASPECTS) & ΟΡΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (ASPECT BOUNDARIES)

Ουσιαστικό θέμα (Material Aspect) Όρια Θέματος Κεφάλαιο Απολογισμού Δείκτης GRI
Εντός Εκτός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επικίνδυνα Απόβλητα x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

 G4-EN25

Χρήση μη ΑΠΕ x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 G4-EN3-7

Χρήση ΑΠΕ x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 OG2 & OG3

Εκπομπές CO2 x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-19

Εκπομπές SO2 x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-21

Εκπομπές NOx x x

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-21

Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-21

Κατανάλωση νερού x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  DMA: Κατανάλωση νερού
 G4-EN8-10
Διαχείριση Αποβλήτων x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  G4-EN22-23, G4-EN25
Διαρροές στο περιβάλλον x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  DMA:Βιοποικιλότητα
 G4-EN24
Επιπτώσεις από τα προϊόντα x x ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  DMA:Επιπτώσεις από τα προϊόντα
 G4-EN11-14, EN26, PRI-3
Περιβαλλοντικές Επενδύσεις x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  G4-EN31
 ΜΕΤΟΧΟΙ
 Διακυβέρνηση x x

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ &
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 DMA: Εταιρική Διακυβέρνηση
 G4-34-55

 Διασφάλιση Εφοδιασμού x   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 G4-12

Επιχειρησιακή Συνέχεια x x    DMA: Επιχειρησιακή Συνέχεια
 G4-2
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας x x ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 DMA: Ασφάλεια Εργασίας
 G4-LA1

Ισότητα-Αμεροληψία x   ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 DMA: Ισότητα-Αμεροληψία
 G4-LA13

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία x   ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 DMA: Α & Υ στην Εργασία
 G4-LA5-8

Εργασιακό Περιβάλλον x   ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 "Υπεύθυνες Προμήθειες" x x ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 DMA: Πρακτικές Προμηθειών
 G4-EC-9

Υποστήριξη λειτουργιών x    

 DMA: Πρακτικές Προμηθειών

Αξιολόγηση Προμηθευτών x   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  DMA:Αξιολόγηση Προμηθευτών
 G4-EN32-33, LA14-15, HR4-6, HR10-11, SO9-10
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνέργεια με την Κοινωνία-Συνεργάτες x x ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δείτε το αρχείο (.pdf)

Συνέπειες Ατυχημάτων x x ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ DMA: Συνέπειες Ατυχημάτων
G4-EN11-14, EN26, G4-LA5-7
Θέματα Υγείας   x ΚΟΙΝΩΝΙΑ DMA:Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαχείριση Αποβλήτων (Hazardous Waste/Effluent Handling), G4-ΕΝ22, G4-ΕΝ23, G4-ΕΝ25

Αναφέρεται στη συλλογή, μεταφορά, ανακύκλωση ή διάθεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αποβλήτων, που είναι επικίνδυνα ή δυνητικά επιβλαβή για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, καθώς και στην απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε επιφανειακά ύδατα, η οποία προκαλεί τη ρύπανση των υδάτων. Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται: «Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα», σελ. 47-50.

Χρήση Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Use of Renewable Energy Sources), OG-2, OG-3

Αναφέρεται στη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η αιολική ενέργεια.
Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται:  «ΑΠΕ», σελ. 14 και «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», σελ. 55.

Επιπλέον, πληροφορίες παρέχονται μέσω των δεικτών OG-2 και OG-3.

Χρήση Ενέργειας από μη Ανανεώσιμες Πηγές (Use of Non-Renewable Energy Sources), G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7

Αφορά στη χρήση πηγών ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ. H κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των δαπανών μας και αποτελεί δείκτη της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μας. Ως ένας σημαντικός εταίρος σε έναν βιομηχανικό κλάδο με σχετικά υψηλή κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας έχει μεγάλη επίδραση στην κοινωνία. Έχουμε θέσει στόχους για την απόλυτη αλλά και τη σχετική μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της προόδου ως προς αυτούς τους στόχους. Όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένα και διαθέτουν μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 37% των αναγκών των εγκαταστάσεων του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Λόγω της λειτουργίας των μονάδων αυτών αποφεύχθηκε η εκπομπή 312 χιλ. τόνων περίπου CO2 το 2014 (με βάση το μέσο σταθμισμένο συντελεστή εκπομπής της ΔΕΗ, 1,11 kg CO2/kWh για το 2013), συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε εθνικό επίπεδο. Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται:  «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», σελ. 52.

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2, SO2, NOx, Particulate Matter & VOC emissions), G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN20, G4-EN21

Αφορά στις συνολικές αέριες εκπομπές (έμμεσες και άμεσες), λόγω της λειτουργίας του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει ως στρατηγική επιλογή τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency) και των επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας, οι οποίες συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2 , οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από πάροχο με διαφορετικό μίγμα καύσιμης ύλης (όπως η ΔΕΗ). Όσον αφορά την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών, ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του. Ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές με πλοία πρώτων υλών και προϊόντων και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτήρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate). Τα διυλιστήρια του Ομίλου συμμετέχουν από τη σύσταση του στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενώ από το 2013 ακολουθούν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης, υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών σύμφωνα με τους Κανονισμούς της τρίτης φάσης του EU ETS 2013-2020. Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται:  «Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα», σελ. 47.

Κατανάλωση νερού (Water Consumption), G4-ΕΝ8, G4-ΕΝ9, G4-ΕΝ10

Αναφέρεται στη συνολική ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται από τον Όμιλο ΕΛΠΕ κατά τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων τους. Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται:  «Διαχείριση Νερού και Άλλων Πόρων», σελ. 50-51. Στους σχετικούς πίνακες και τα διαγράμματα παρουσιάζεται η προέλευση του νερού που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διεργασίες καθώς και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή του.

Βιοποικιλότητα (Oil Spills & Leakages), G4-EN24, G4-EN26, G4-EN27

Αναφέρεται σε διαρροές πετρελαίου προς το περιβάλλον, κατά τις παραγωγικές διεργασίες ή κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Ο Όμιλος ακολουθεί μια στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του όσο και συνέχισης των ήδη υπαρχόντων δράσεων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ είναι εγκατεστημένες σε θεσμοθετημένες περιοχές για βιομηχανική δραστηριότητα, μακριά από προστατευόμενες περιοχές. Στο παρελθόν έχει αναπτύξει δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ως προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης, (βλέπε  «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα», σελ. 51).

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση της πολιτείας για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Οι θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων γίνονται με σύγχρονης τεχνολογίας πλοία που επιθεωρούνται τακτικά από νηογνώμονες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Τα ιδιόκτητα και τα ναυλωμένα πλοία του Ομίλου ικανοποιούν όλους τους κανονισμούς και τις συμβάσεις MARPOL (διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία), τους κανονισμούς της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα ISGOT και ISM (οδηγός ασφαλείας για τα πετρελαιοφόρα και τα τερματικά και κώδικας διαχείρισης ασφάλειας). Επίσης, καλύπτονται (από P&I clubs) για συμβάντα ρύπανσης. Στους χώρους εκφόρτωσης/φόρτωσης υπάρχουν μέσα προφύλαξης και περιορισμού ρυπάνσεων ενώ συχνές ασκήσεις (σε συνεργασία με φορείς όπως η ΠΥ, το ΛΣ και η ΕΛΑΣ) διασφαλίζουν την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπροσθέτως, δράσεις όπως η εκπαίδευση σε θέματα αμυντικής οδήγησης των οδηγών βυτιοφόρων ελαχιστοποιεί τους κινδύνους οδικών ατυχημάτων.

Επιπτώσεις από τα Προϊόντα (Product Impact), G4-PR1 έως G4-PR7

Αφορά στην κατανάλωση προϊόντων του Ομίλου, από τον τελικό χρήστη, και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω εκπομπών. Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και της μέριμνας για τους πελάτες ο Όμιλος δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες απολύτως σύμφωνες ή/και καλύτερες από τις συμφωνημένες προδιαγραφές, να παρέχει πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και να προσφέρει στους πελάτες, τους συνεργάτες και στα στελέχη του τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές των καυσίμων (καύσιμα μηδενικού θείου), που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή, συντελούν στη μείωση αέριων εκπομπών, όπως το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα σωματίδια. Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως το πρόγραμμα LDAR, εφαρμόζονται και στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών VOC.

Μεταξύ των τεχνικών είναι η εγκατάσταση δευτερογενούς φραγής στις δεξαμενές πλωτής οροφής, η βαφή των δεξαμενών πτητικών προϊόντων με λευκό χρώμα (υψηλής ανακλαστικότητας), η φόρτωση των βυτιοφόρων από τον πυθμένα και συστήματα ανάκτησης ατμών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης.

Επίσης σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, έχουν τοποθετηθεί μονάδες ανάκτησης ατμών για τις φορτώσεις των βενζινών. Με εξοπλισμό ανάκτησης ατμών, κατά την εκφόρτωση βενζίνης από τα Β/Φ στις δεξαμενές (stage I), είναι εφοδιασμένα τα Πρατήρια της ΕΚΟ. Η ΕΚΟ έχει προχωρήσει και στη σταδιακή εφαρμογή (σε ελεγχόμενα και ιδιόκτητα πρατήρια που ανακαινίζονται) ανάκτησης ατμών κατά την παράδοση βενζίνης στο ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων (stage II).

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Environmental Protection Investments), G4-EN31

Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται:  «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», σελ. 46-55.

Στο δείκτη G4- EN31 παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιβαλλοντικές επενδύσεις το 2016.

 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance), G4-EN34 έως και G4-EN55

Αναφέρεται στο πλαίσιο των κανόνων, πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στον Όμιλο για να καθορίσουν αρμοδιότητες και ευθύνες (της Διοίκησης, των Επιτροπών, των Στελεχών, κα) καθώς και τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και την εξισορρόπηση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών. Η προσέγγιση του Ομίλου αναλυτικά παρουσιάζεται:  «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», σελ. 20-25.

Διασφάλιση Εφοδιασμού (Supply Security), G4-12

Αναφέρεται στη διαθεσιμότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις πιθανές επιπτώσεις στο μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό μοντέλο, τη στρατηγική και τη λειτουργία του Ομίλου.

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά από τον Όμιλο και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας (term-contracts) καθώς και με μεμονωμένες αγορές (spot). Ο Όμιλος προμηθεύεται αργό πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική κυμαίνεται σε διάφορα επίπεδα τα τελευταία 50 έτη και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως συχνή αλλαγή κυβερνήσεων, στρατιωτικές ανατροπές καθεστώτων, κοινωνικές αναταραχές, επιβολή κυρώσεων από άλλα κράτη ή τρομοκρατικές ενέργειες. Οι πολιτικές αναταραχές στις περιοχές αυτές είναι σε θέση να διαταράξουν τον ομαλό εφοδιασμό του Ομίλου με αργό πετρέλαιο. Αλλά και στη Ρωσία, πιθανές δομικές αλλαγές στον κλάδο του πετρελαίου, φορολογικές και νομοθετικές αλλαγές, πολιτικές αναταραχές αλλά και προβλήματα μεταφοράς αργού από τους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς μπορούν να επηρεάσουν τον εφοδιασμό του Ομίλου.

Η δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μια μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο για την κερδοφορία, όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή τροφοδοσία των αγορών, που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Ο Όμιλος προσαρμόζει, αναλόγως των διεθνών εξελίξεων, το μίγμα εφοδιασμού του, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον G4-12.

Επιχειρησιακή Συνέχεια (Operational Continuity), G4-2

Αφορά στο σχεδιασμό και στην καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες, είτε θα συνεχίσουν να λειτουργούν — σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων ή καταστροφών — είτε θα επανέλθουν σε κατάσταση λειτουργίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου μπορεί να επηρεασθούν από διαταραχές του εφοδιασμού, από ποικιλία εξωτερικών ή εσωτερικών παραγόντων, όπως πολιτικές αναταραχές σε χώρες εφοδιασμού, έκτακτα σταματήματα σε παραγωγικές μονάδες, διακοπές λειτουργίας για συντήρηση κλπ. Ο αριθμός εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Όμιλος και η γεωγραφική διασπορά τους προσδίδουν σημαντική ευελιξία στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ενώ ο Όμιλος έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία από επιτυχή χειρισμό εφοδιαστικών κρίσεων, όπως τα γεγονότα στη Λιβύη και οι διεθνείς κυρώσεις στο Ιράν καθώς και από την αριστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων με σωστό προγραμματισμό και εκτέλεση των απαραίτητων διακοπών λειτουργίας για συντήρηση των μονάδων. Σε όλες τις περιπτώσεις εκπονήθηκαν και εκτελέσθηκαν άμεσα εναλλακτικά σχέδια εφοδιασμού, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των όποιων συνεπειών.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier Assessment), G4-12, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR4-6, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10

Η Δνση Προμηθειών έχει την κύρια ευθύνη για τo συντονισμό της αξιολόγησης των προμηθευτών (υλικών και υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου και τον Κανονισμό Προμηθειών.

Για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και την ενσωμάτωση των αρχών και αξίων μας επιδιώκουμε προστιθέμενη αξία, μακροπρόθεσμες και αμοιβαία προτιμητέες σχέσεις με εταίρους που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της. Επιπλέον, οι εργασιακές πρακτικές των προμηθευτών μας, επηρεάζουν όχι μόνο την οικονομική απόδοσή μας, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους. Για τους παραπάνω λόγους, η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια (θέματα ασφάλειας, απόδοσης, τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων κλπ) αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Μεταξύ των κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης συμπεριλαμβάνεται και η διασφάλιση ότι οι προμηθευτές του Ομίλου διαχειρίζονται ορθώς θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές πρακτικές. και οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η σχετική αξιολόγηση των προμηθευτών (και νέων προμηθευτών) γίνεται και με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που περιλαμβάνουν ανάλογες ερωτήσεις. Κανένα σημαντικό εύρημα δεν καταγράφηκε το 2016. Στα τέλη του 2015 ξεκίνησε η ενσωμάτωση στις νέες συμβάσεις και εντολές αγοράς «όρου συμμόρφωσης» των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς).

Πρακτικές Προμηθειών (Responsible Buying - Operational Support), G4-EC9, Κώδικας Δεον/γίας Ομίλου: http://www.helpe.gr/uploads/coc_2013_GR/index.html.

Οι διαδικασίες Προμηθειών του Ομίλου περιγράφονται στον Κανονισμό Προμηθειών και περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία:

• Ποιός αγοράζει: Οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες των αγοραστών είναι καταγεγραμμένες.

• Επιλογή προμηθευτών: Συνεχής επιμόρφωση των αγοραστών για τις τεχνικές προμηθειών και την εφαρμογή τους. Η θέσπιση και αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των προμηθευτών (συμπεριλαμβάνονται και κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης) γίνεται σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις).

• Πολιτική υπεύθυνων προμηθειών:

-Πολιτική του Ομίλου είναι η υποστήριξη της τοπικής αγοράς και των τοπικών εργολάβων, από την στιγμή που δεν επηρεάζονται τα κριτήριά μας για την επιλογή των συνεργατών μας (όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα, κα). Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές είναι 13% στις ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 97% στις εμπορικές εταιρείες. Ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται εκείνοι που δραστηριοποιούνται σε δήμους ομόρους με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, για τις εταιρίες του Ομίλου που έχουν βιομηχανική παραγωγή (ΕΛΠΕ & DIAXON). Για τις εμπορικές εταιρίες (EKO, EKO BULGARIA, ΟΚΤΑ, HP CYPRUS, EKO SERBIA, JPK, MONTENEGRO) ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται οι εγχώριοι προμηθευτές.

-Σχέσεις διαφάνειας με προμηθευτές: Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου καλύπτει θέματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων, δώρα, σχέση εργαζομένου με προμηθευτή, κλπ.

-Προμήθειες φιλικές προς το περιβάλλον: Οι προμηθευτές αξιολογούνται βάσει ερωτηματολογίων που περιέχουν και κριτήρια σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοσή τους.

Η αλληλεπίδραση με τους προμηθευτές, δηλαδή δραστηριότητες και διαδικασίες που περιλαμβάνουν θέματα όπως η τήρηση των όρων πληρωμής, η ακύρωση παραγγελίας, η υποστήριξη των ΜΜΕ, περιγράφονται στον Κανονισμό Προμηθειών, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Η σχετική ενημέρωση των προμηθευτών γίνεται με σαφήνεια, διαφάνεια, σεβασμό της ανταγωνιστικότητας και των ίσων ευκαιριών.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν από τον Εσωτερικό Έλεγχο ήταν και η εφαρμογή του Κανονισμού Προμηθειών σε συμβάσεις εμπορικές, κατασκευαστικές και μεταφορικές καθώς και η τήρηση των συμβατικών όρων.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας (Job Position Security), G4-LA1

Αφορά στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και στην προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον.

Ο Όμιλος σχεδιάζει και εφαρμόζει στρατηγικές και υιοθετεί σύγχρονες πολιτικές στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να είναι «εργοδότης πρώτης επιλογής και οι εργαζόμενοι μας το ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημά μας», να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι και να διασφαλίζονται οι αξίες του Ομίλου.

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ενός δυναμικού πλαισίου πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη βέλτιστη επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων με ταυτόχρονη ικανοποίηση των επιδιώξεων και προσδοκιών των εργαζομένων.

Η προσέγγιση του Ομίλου αναλυτικά παρουσιάζεται: «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», σελ. 26-35.

Ισότητα - Αμεροληψία (Equality & Fairness), G4-EC5

Στον Όμιλο επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφενός θα είναι ασφαλές και θα παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θα τους προσφέρονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την προώθηση της σταδιοδρομίας τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορετικότητα και η αποφυγή αποκλεισμών είναι παράγοντες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, να ενισχύσουμε τη φήμη μας καθώς και να συνεργαζόμαστε με ταλαντούχους ανθρώπους. Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζόμενους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός του Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, τις επιδόσεις και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.

Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται: «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητες «Αμοιβές και Παροχές», «Εργασιακό Περιβάλλον» και «Ίσες Ευκαιρίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (Occupational Health & Safety), G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, OG-13

Αφορά σε πολιτικές, πρακτικές και πρωτοβουλίες, εκ μέρους του Ομίλου, για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων.

O Όμιλος αισθάνεται υπεύθυνος για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του. Αυτό περιλαμβάνει τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους εκπαιδευόμενους, τους υπεργολάβους και το ευρύ κοινό.

Οι επιδόσεις στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια είναι μια πραγματική αντανάκλαση της επιχειρησιακής αριστείας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εργαζομένων μας και στη φήμη του Ομίλου. Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους καθώς και των κατοίκων των όμορων Δήμων, αποτελεί πρώτιστο μέλημα για τον Όμιλο και γι’ αυτό έχουν υιοθετηθεί πολιτικές, δράσεις και προγράμματα, που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται: «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων» παρουσιάζονται αναλυτικά οι πολιτικές & πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας & της ασφάλειας των εργαζομένων. Στην Ενότητα «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη» καταγράφονται οι ειδικές εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας & ασφάλειας καθώς και οι ασκήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Στην Ενότητα «Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας» παρουσιάζονται οι δείκτες ατυχημάτων απουσίας LWIF, AIF και LWIS και ασφάλειας διεργασιών PSER, που παρακολουθούνται συστηματικά, καθώς και οι στόχοι που τίθενται.

Οι υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας του Ομίλου έχουν στόχο τον εντοπισμό, την πρόληψη, και τελικά, την εξάλειψη όλων των αιτίων που σχετίζονται με την επαγγελματική ασθένεια ή το εργατικό ατύχημα. Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων, συνεχίζεται η εφαρμογή της Πολιτικής Επιβράβευσης Επιδόσεων Ασφάλειας ομάδων εργαζομένων, όταν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, με βάση τις ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας που είναι ασφαλές, ευέλικτο και εμπνέει.

Αξιοπιστία εξοπλισμού και ασφάλεια διεργασιών, OG13

• Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού ως βασικό στοιχείο της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχουν θεσμοθετηθεί αρκετές διαδικασίες που εφαρμόζονται από το προσωπικό της εταιρίας. Αυτές είναι:

- Διαχείριση αλλαγών

- Επιτροπές ασφαλούς σχεδιασμού

- Διαδικασία εκπόνησης μελετών HAZOΡ

• Περιοδικά, ο έλεγχος του εξοπλισμού πραγματοποιείται από τα τμήματα επιθεώρησης εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα.

• Επίσης, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις που επικεντρώνονται σε θέματα ασφάλειας διεργασιών και εβδομαδιαίες επισκέψεις ασφάλειας από διευθυντικά στελέχη για τον έλεγχο των τυχόν ανασφαλών συμπεριφορών, του προσωπικού αλλά και των εργολάβων, και τη διόρθωσή τους.

• Επιπλέον, διανέμεται σε όλο το προσωπικό μηνιαίο δελτίο του CCPS (Beacon) που αφορά την ασφάλεια διεργασιών.

• Αναφορικά με τους εργολάβους υπάρχουν διαδικασίες για την προ-αξιολόγησή τους καθώς και για την αξιολόγησή τους μετά το πέρας των εργασιών ειδικά σε θέματα ασφάλειας.

• Οι τυχόν μη προγραμματισμένες ή ανεξέλεγκτες διαρροές ουσιών μετρώνται ως συμβάντα ασφάλειας διεργασιών (process safety event rate), σύμφωνα με τον ορισμό και τα κριτήρια του CONCAWE

Εργασιακό Περιβάλλον

Η προσέγγιση του Ομίλου, σχετικά με ένα ασφαλές και ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον, παρουσιάζεται:  «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητες «Εργασιακό Περιβάλλον» και «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνέργεια με την κοινωνία - Συνεργασίες (Community Engagement & Partnerships), G4-EC6, G4-EC7, G4-EC9, G4-SO1, G4-SO2, G4-16

Αναφέρεται στις πολιτικές και τις πρακτικές του Ομίλου για την κατανόηση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες και τη δημιουργία συνεργασιών με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η προσέγγιση του Ομίλου, σχετικά με τις τοπικές κοινωνίες, παρουσιάζεται:  «Κοινωνία», σελ. 56-65

Στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf παρουσιάζονται οι συνεργασίες του Ομίλου.

Οι Συνέπειες Ατυχημάτων (Accident Impact) αφορούν στις ενέργειες ή πρακτικές για τον έγκαιρο εντοπισμό των επιπτώσεων από πιθανά ατυχήματα (π.χ. εκρήξεις) κοντά σε τοπικές κοινωνίες.

Η μελέτη των επιπτώσεων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας Seveso και γνωστοποιείται στις Αρχές ως Μελέτη Ασφάλειας. Με βάση αυτήν καταστρώνονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των περιοίκων και των εργαζομένων. Με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων εφαρμόζονται τεχνικές και μέτρα πάνω και πέραν των επιβαλλόμενων από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια μελέτης για ανάλυση λειτουργικών κινδύνων (Hazard & Operability Study) είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε νέα μονάδα ή για εκτενείς τροποποιήσεις των ήδη υπαρχουσών μονάδων. Η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων βασίζεται σε καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και στην τήρηση διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας.

Ιδιαίτερα σημαντικά, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, είναι:

1. Έκδοση αδειών εργασίας, για κάθε εργασία συντήρησης των μονάδων παραγωγής.

2. Εκπαίδευση ασφάλειας και εξετάσεις, για το προσωπικό εργολάβων που εκτελούν εργασίες συντήρησης.

3. Διαχείριση αλλαγών με ασφάλεια.

4. Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης (διακοπή ρεύματος, απώλεια βοηθητικών παροχών ατμού, αέρα κ.α.), στην οποία οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται περιοδικά, θεωρητικά και με ασκήσεις.

5. Αναφορά και διερεύνηση ατυχημάτων. Όλα τα ατυχήματα ή τα παρ’ ολίγον ατυχήματα καταγράφονται και διερευνώνται, ενώ προγραμματίζονται διορθωτικές ενέργειες, ώστε να μην υπάρξει επανάληψη. Στα ατυχήματα που παρακολουθούνται περιλαμβάνονται τυχόν τραυματισμοί, ακόμη και πρώτων βοηθειών, αναφλέξεις, διαρροές, υλικές ζημίες, τροχαία κλπ. Όλα τα συμβάντα αναλύονται στατιστικά με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.

6. Προγραμματισμένες ασκήσεις ετοιμότητας, για διάφορα είδη ατυχημάτων, συχνά και με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων όπως Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία κλπ.

Τα Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες (Health Screening) αφορούν σε ενέργειες ή πρακτικές για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών θεμάτων υγείας στις τοπικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος χρηματοδοτεί προγράμματα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (με τη συνεργασία φορέων όπως οι Γιατροί του Κόσμου αλλά και των τοπικών αρχών), κυρίως σε κοινωνίες όμορες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

Οικονομικοί Δείκτες

G4-EC1

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται

 σελ. 55

 

Κατά το 2016, ο κύκλος εργασιών ήταν € 6.680 εκατ. (2015: € 7.303 εκατ.) και διανεμήθηκε κοινωνικό προϊόν αξίας € 1,4 δις (2015: €1,4 δις) ως εξής:

• €194 εκατ. στο προσωπικό (μισθοί και πρόσθετες παροχές)

• €56 εκατ. απ’ ευθείας στο Δημόσιο μέσω άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και επιπλέον € 1,1 δις έμμεσων φόρων, που εισπράχθηκαν και αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο

• €3,2 εκατ. στην κοινωνία μέσω δράσεων ΕΚΕ

 

Αμοιβές και παροχές προσωπικού:

Έξοδα μισθοδοσίας €176.987.904

Έξοδα φόρων μισθοδοσίας €35.841.152

Ασφαλιστικές εισφορές €40.390.070

Ασφαλιστικό πρόγραμμα εργαζομένων €5.056.930

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εργαζομένων €9.524.506

Μεταφορά εργαζομένων €3.625.097

Σίτιση €4.955.605

Σχολικό βοήθημα €295.326

Βοήθημα πανεπιστημιακών σπουδών εργαζομένων €169.921

Οικονομική ενίσχυση στα προστατευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες €60.092

Επίδομα γάμου/γέννησης/θανάτου συγγενούς εργαζομένου €75.745

Βοήθημα βρεφονηπιακού σταθμού €457.799

Κατασκηνώσεις €183.335

Βραβεύσεις αριστούχων/επιτυχόντων €262.610

Διατακτικές/δώρα Πάσχα & Χριστουγέννων €2.286.448

Εταιρικά αυτοκίνητα €1.444.777

Άλλες σχετικές παροχές €498.190

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

 

ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΚΟ BULGARIA

€98.505

€95.013

€851.980

€507.061

EKO SERBIA

€307.000

€100.045

€770.000

€50.254

JUGOPETROL

€761.202

€219.964

€1.463.871

€254.723

OKTA

€1.337.883

€305.469

€3.343.237

€1.076.131

HP CYPRUS

€370.016

€401.319

€4.062.156

€569.391

 

G4-EC2

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, λόγω της αλλαγής του κλίματος.

«Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», σελ. 52

Οι πιθανοί κίνδυνοι και οι σχετικές χρηματο-οικονομικές επιπτώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης σκοπιμότητας για κάθε έργο και επένδυση τόσο από την πλευρά της αντιμετώπισης (mitigation) του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής όσο και από πλευράς της στρατηγικής προσαρμογής (adaptation) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (πχ. για την περίπτωση των φυσικών μεταβολών, οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για εγκαταστάσεις κοντά στο παράκτιο μέτωπο της Ελλάδας).

Η συμμετοχή σε επιτροπές κα οι δράσεις με εταιρείες του κλάδου (δες σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf) διευκολύνει την παρακολούθηση των επικείμενων κανονιστικών αλλαγών, ενώ παράλληλα αξιολογείται η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κυρίως όσον αφορά την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα (resilience) των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένου και των σχετικών δεικτών και του κόστους προσαρμογής).

Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις καθώς και άλλοι πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της κλιματικής αλλαγής εντάσσονται στο πεδίο κάθε μελέτης σκοπιμότητας επενδύσεων-ενεργειών της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει ως στρατηγική επιλογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής την εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο στην παραγωγική της δραστηριότητα, όσο και στην διοικητική της λειτουργία.

Οι προφανείς χρηματοοικονομικές επιπτώσεις έχουν να κάνουν με το κόστος, που σχετίζεται με το προβλεπόμενο έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου καθώς τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου στην Ελλάδα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Οι εξελίξεις για τη σχετική Οδηγία 2003/87/ΕΚ παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κλάδο (συμμετοχή σε ομάδα της FuelsEurope) και αξιολογούνται οι επιπτώσεις σε επίπεδο χώρας και εταιρείας.

Για την περίοδο 2013-2020 (3η φάση εμπορίας δικαιωμάτων) και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κατανομής δικαιωμάτων, ο κλάδος οδηγείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μειώσεις της τάξεως του 23%, μεγαλύτερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό στόχο του 21% που ισχύει για τους άλλους κλάδους.

Για την περίοδο 2013-2020 υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με βάση την οποία κρίθηκε εκ των υστέρων απαραίτητη η εφαρμογή διατομεακού συντελεστή διόρθωσης (cross-sectoral correction factor – CSCF), Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της κύριας στρατηγικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης έχει ήδη συνεισφέρει στη μείωση του ελλείμματος, για την κάλυψη του οποίου το ετήσιο κόστος συμμόρφωσης εκτιμάται από 6 έως 10 εκ.€, ανάλογα με την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών - EUAs).

Επιπροσθέτως, με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για εφαρμογή μηχανισμού αποθέματος δικαιωμάτων (Market Stability Reserve) και την αναμενόμενη δομική αναδιάρθρωση του ΣΕΔΕ για την περίοδο 2021-2030, αναμένεται σημαντική αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων (€/tn) το οποίο θα επηρεάσει άμεσα το κόστος συμμόρφωσης.

Με δεδομένο ότι οι τεχνικές δυνατότητες που προσφέρονται για πραγματική μείωση των εκπομπών CO2 είναι περιορισμένες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς τα διυλιστήρια έχουν υψηλό βαθμό ενεργειακής αριστοποίησης υλοποιώντας εδώ και πολλά χρόνια έργα εξοικονόμησης ενέργειας, υπάρχει σημαντικό κόστος για την αγορά των απαιτούμενων δικαιωμάτων εκπομπών από το 2013.

Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω του ότι για δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής δεν κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα από το 2013, τα διυλιστήρια επιβαρύνονται επιπλέον με το αυξημένο κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζουν, καθώς το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για την ηλεκτροπαραγωγή έχει μερικώς μετακυλισθεί στους καταναλωτές.

Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν αυξημένο κόστος για καύσιμα και πρώτες ύλες, μειωμένη ζήτηση ενεργοβόρων προϊόντων καθώς και πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό των ΑτΘ, οι οποίοι είναι ανάλογοι για τον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζονται να αξιολογούνται πιθανές ευκαιρίες για τη διείσδυση στο φυσικό αέριο και στα προηγμένα βιοκαύσιμα, να υλοποιούνται επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και στις ΑΠΕ.

G4-EC3

Κάλυψη των υποχρεώσεων σχετικά με το καθορισμένο πρόγραμμα παροχών (defined benefit plan obligations)

Ο Όμιλος για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων δεν εφαρμόζει defined benefit plan αλλά defined contribution plan.

Οι σχετικές υποχρεώσεις της εταιρείας καλύπτονται από τους γενικούς πόρους της εταιρείας. Για το συνολικό κόστος βλ. δείκτη G4-EC1.

Η δαπάνη συνταξιοδότησης των εργαζομένων βαρύνει αποκλειστικά τα, κατά περίπτωση, ασφαλιστικά ταμεία τους.

Στο πρόσθετο συνταξιοδοτικό και νοσηλευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Εταιρεία Συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα
εταιρείας
Αφαλιστικό πρόγραμμα
(ιατροφαρμακευτικό
& νοσηλείας της εταιρείας)
 ΕΛΠΕ

95,92%

100%

 ΕΚΟ

90,11%

100%

 DIAXON

94,90%

98,98%

 AΣΠΡΟΦΟΣ

68,79%

100%

 HP CYPRUS

82,14%

92,86%

ΟΚΤΑ

0%

0%

JUGOPETROL

0%

100%
 EKO BULGARIA

0%

100%
EKO SERBIA

0%

100%

Ενδεικτικά παραδείγματα συμμετοχής εργοδότη και εργαζομένων:

ΕΛΠΕ-ΕΚΟ

Για το έτος 2016, για «νέους» ασφαλισμένους κατά την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης ποσοστό εργοδότη 0,5% και εργαζομένων από 0,5% έως 5%. Για «παλαιούς» ασφαλισμένους κατά την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης ποσοστό εργοδότη 2,5% ή 6,5% και εργαζομένων από 1,5% έως 5%.

DIAXON

Για εργαζόμενους ασφαλισμένους έως 31/12/1992 (παλιοί) ποσοστό 6,5%.

Για εργαζόμενους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 (νέοι) ποσοστό 2,5%.

Επιπλέον για τους εργαζόμενους στη βάρδια καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά προσαυξήσεων βάρδιας 2,5% επί του ποσοστού βάρδιας (24,5%).

 

Το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων κυμαίνεται ως εξής:

Για εργαζόμενους ασφαλισμένους έως 31/12/1992 (παλιοί) ποσοστό από 1,5% έως 5%.

Για εργαζόμενους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 (νέοι) ποσοστό από 0,5% έως 5%.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

1,5% εργοδότη & 2-6% εργαζόμενοι. Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει μονομερώς το ποσοστό του μέχρι το όριο του 6% (min: 2%).

ΗΡ Cyprus

Συμμετοχή 100%. Το σχήμα του 2016 για τους παλαιούς εργαζόμενους προβλέπει: ο εργοδότης Define Benefit Plan 17,3% και Define Contribution 5%, ο εργαζόμενος Define Contributions 5 -15%.

Για νέους ασφαλισμένους από το 2015 και μετά προβλέπονται για τον εργοδότη Define Contribution 8% & για τον εργαζόμενο Define Contribution 5%-15%.

JUGOPETROL

15% εργαζόμενος/ 5,5% εργοδότης. Οι συνταξιοδοτικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και ορίζονται από νομοθεσία και κανονισμούς.

ΕΚΟ Serbia

H συνεισφορά για σύνταξη είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία 14% επί των ακαθάριστων αποδοχών.

 

 

G4-EC4

Σημαντική χρηματοοικονομική βοήθεια, που λαμβάνεται από κυβερνητικούς φορείς

Καμία χρηματοοικονομική βοήθεια.

G4-EC5

Κλίμακα ποσοστού του τυπικού μισθού νεοπροσληφθέντος σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Με την παραδοχή ότι το «local minimum» είναι οι εθνικές, συλλογικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας (ΕΓΣΣΕ), τα ΕΛ.ΠΕ. αμείβουν τους εργαζόμενους πέραν και άνω των ΕΓΣΣΕ, χωρίς καμία διάκριση / διαφοροποίηση.

Κανένας εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου δεν αμείβεται με τον κατώτατο/βασικό μισθό σε ΕΛ.ΠΕ., ΕΚΟ, DIAXON και EKO BULGARIA, EKO SERBIA, Jugopetrol.

Ως σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης της ΕΛΠΕ θεωρούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα μισθών:

ΕΚΟ Bulgaria: Ελάχιστος τοπικός μισθός € 235, εισαγωγικός μισθός €500.

ΕΚΟ Serbia: Ελάχιστος τοπικός μισθός €257, εισαγωγικός μισθός €457.

JUGOPETROL: Ελάχιστος τοπικός μισθός €193, εισαγωγικός μισθός €574.83.

 

G4-EC6

Ποσοστό ανώτερων στελεχών που προέρχονται από την τοπική κοινότητα, στις περιοχές σημαντικής δραστηριοποίησης

Στην κατηγορία senior management εντάσσονται στελέχη με βαθμό μεγαλύτερο του Επικεφαλής Τμήματος.

ΕΛΠΕ

2,70%

ΕΚΟ

2,86%

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

0%

DIAXON

33,33%

EKO BULGARIA

50%

EKO SERBIA

50%

HP CYPRUS

100%

JUGOPETROL

100%

OKTA

33,33%

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ΕΛΠΕ προβλέπεται μοριοδότηση των μόνιμων κατοίκων των όμορων με τα Διυλιστήρια Δήμων (ορισμός σημαντικών τοποθεσιών δραστηριοποίησης).

G4-EC7

Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και υπηρεσίες, που παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος (όπως δρόμοι, δίκτυα, κέντρα υγείας ή άθλησης)

«Κοινωνία», σελ. 56-65

 

Το 2015 έγινε 2η Έρευνα Ουσιαστικότητας (βλέπε  «Μελέτη Ουσιαστικότητας») και το 2014 έγινε ποσοτική και ποιοτική έρευνα στις τοπικές κοινότητες (Company Reputation Monitor). Τέτοιες προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επενδύσεων σε υποδομές και άλλες δράσεις για το όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όλα τα έργα γίνονται στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινωνίες.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Άσφαλτος στο Δήμο Ελευσίνας (€30.000)

• Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης (€5.000)

• Καύσιμα για τις ανάγκες των οχημάτων πυροπροστασίας τοπικής κοινωνίας Θριασίου (€7.000)

• Ανακατασκευή γυμναστηρίου Δήμου Δέλτα (€63.000)

• Δωρεά 3 προκατασκευασμένων οικίσκων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ελευσίνας

• Πτυσσόμενα παιδικά κρεβάτια σε νηπιαγωγείο του Δήμου Ασπροπύργου

• Κατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Μάνδρας (€20.000)

• Κατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Ευόσμου-Κορδελιού (€65.000)

• Καθαρισμός Θερμαϊκού Κόλπου (€9.000)

• Συντήρηση περιβαλλοντικού σταθμού Δήμου Ασπροπύργου (€11.164)

• Χορηγία αναπνευστήρων για το Κέντρο Εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας-Θριασίου (€31.000)

• Εξοπλισμός στην 2η ΕΜΑΚ Ελευσίνας (€3.200)

 

Βουλγαρία:

• Κατασκευή παιδικής χαράς σε παιδικό σταθμό στο Yambol (€1.505)

 

Μαυροβούνιο:

• Παιδικός εξοπλισμός για την ακαδημία πολεμικής τέχνης Aikido στο Tivat (€1.000)

• Ιατρικό μηχάνημα για έγκαιρη διάγνωση φυματίωσης για το νοσοκομείο Brezovik (€20.190)

• Ιατρικός εξοπλισμός στο ιατρικό Κέντρο του Μαυροβουνίου (€44.000)

• Ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του ιδρύματος Pamark για παιδιά με ειδικές ανάγκες (€11.000)

• Καύσιμα για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων που βοήθησαν στην αποκατάσταση των πλημμυρισμένων κοινοτήτων Andrijevica, Petnjica και Berane (€9.000)

 

πΓΔΜ:

• Ανακαίνιση του κέντρου φιλοξενίας παιδιών με εγκεφαλική παράλυση της κοινότητας Centre (€15.000)

• Καύσιμα για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων που βοήθησαν στην αποκατάσταση των πλημμυρισμένων περιοχών των Σκοπίων (€1.594)

G4-EC8

Κατανόηση και περιγραφή των σημαντικών έμμεσων οικονομικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των επιδράσεων/επιπτώσεων

Η οικονομική κρίση έχει κλιμακώσει τις προσδοκίες από τις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν περισσότερη κοινωνική αξία, πέρα από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη φιλανθρωπία. Η εταιρική υπευθυνότητα έχει αναδειχθεί ως ένα σημαντικό στοιχείο της απόκρισης του επιχειρηματικού κλάδου σε αυτές τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συνεισφορά μας στην κοινωνία, βλέπε «Κοινωνία».

1. Οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη:

Βλ. επίσης δείκτη G4-EC7 για σχετικά έργα.

Επιπλέον, η JPK επενδύει τα κεφάλαιά της στο Μαυροβούνιο και έτσι βοηθά τη χώρα να ενισχύσει την οικονομικής απόδοση του και έμμεσα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επενδύσεις πάνω από 20 εκατομμύρια αναμένονται τα επόμενα πέντε χρόνια.

 

2. Επιπτώσεις από τη βελτίωση ή επιδείνωση των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών:

Βλέπε  «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

 

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε ομάδες χαμηλού εισοδήματος:

Βλέπε  «Κοινωνία», για δωρεές καυσίμων και διατακτικών τροφίμων

 

4. Ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων σε μια επαγγελματική κοινότητα ή σε μια γεωγραφική περιοχή:

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία του Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα προσέφερε την ευκαιρία σε νέους να ενημερωθούν και να “αντλήσουν” πολύτιμη γνώση σε τομείς, όπως Digital Marketing, Καινοτομία και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα καθώς και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Κοινή διαπίστωση αποτελεί η ανάγκη των νέων για απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, μέσα από πρόσβαση σε σύγχρονους τρόπους σκέψης και πληροφόρησης, προκειμένου να αποκτήσουν τις σωστές δεξιότητες, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στην HP Cyprus υλοποιείται εκπαίδευση φοιτητών στα κεντρικά γραφεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους (terminal).

Στην ΟΚΤΑ τα προγράμματα πρακτικής άσκησης συνέβαλαν στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ φοιτητών και τοπικών πανεπιστημίων.

 

5. Υποστήριξη θέσεων εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού:

Βλέπε  «Κοινωνία», Πίνακας «Αγορές από τοπικούς προμηθευτές».

Ως αρνητική επίπτωση σημειώνεται η μετακίνηση της JPK από το Kotor στην Ποντγκόριτσα, με συνέπεια να ‘’χάσει’’ το Kotor ένα σημαντικό εργοδότη.

 

Στην OKTA:

• Το έργο της ανακατασκευής των διοικητικών κτιρίων, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ανατέθηκε σε τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες και προμηθευτές

• Συνεχίζουμε με τις οδικές μεταφορές, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τομέα των μεταφορών

• Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων

 

6. Οικονομικές επιπτώσεις των αλλαγών στις περιοχές δραστηριοποίησης:

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ΕΛΠΕ προβλέπεται μοριοδότηση των μόνιμων κατοίκων των όμορων με τα διυλιστήρια Δήμων.

 

7. Σημασία των επιπτώσεων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων μερών:

Το 2015 έγινε 2η Έρευνα Ουσιαστικότητας (βλέπε «Μελέτη Ουσιαστικότητας») βάσει ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ το 2014 είχε γίνει ποιοτική και ποσοτική έρευνα (Company Reputation Monitor) στους όμορους δήμους.

Οι έρευνες, η τακτική επικοινωνία και οι διαβουλεύσεις αξιοποιούνται για τον προσδιορισμό των επενδύσεων σε υποδομές και άλλες δράσεις για το όφελος των τοπικών κοινωνιών και για την κατανόηση των σημαντικών έμμεσων επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο. Η αξιολόγηση των συμπερασμάτων οδήγησε στο σχεδιασμό σχετικών δράσεων. Καταγράφηκε ότι οι τοπικές κοινωνίες προσδοκούν δράσεις με έμφαση στην στήριξη των ανέργων, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας και γενικά των ευπαθών ομάδων.

Επίσης, κατά το σχεδιασμό κάθε νέας επένδυσης λαμβάνεται μέριμνα για τις άμεσες και τις έμμεσες επιπτώσεις.

G4-EC9

Ποιο ποσοστό του προϋπολογισμού προμηθειών δαπανήθηκε σε τοπικούς προμηθευτές, στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης

«Τοπικές Κοινωνίες», σελ. 62

Το ποσοστό προμηθειών από την τοπική κοινωνία είναι 13% για τις ΕΛΠΕ και DIAXON (εταιρείες με βιομηχανική παραγωγή) και 96% για τις εμπορικές εταιρείες του Ομίλου (EKO, EKO Bulgaria, ΟΚΤΑ, HP Cyprus, EKO Serbia, JUGOPETROL) και παρουσιάζεται αναλυτικά «Κοινωνία».

Ως τοπικός προμηθευτής, ορίζεται εκείνος του οποίου η έδρα βρίσκεται σε δήμους όμορους με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, για τις εταιρείες του Ομίλου που έχουν βιομηχανική παραγωγή (ΕΛΠΕ & Diaxon). Για τις εμπορικές εταιρείες (EKO, EKO Bulgaria, ΟΚΤΑ, HP Cyprus, EKO Serbia, JUGOPETROL) ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται οι εγχώριοι προμηθευτές.

Ως σημαντικές τοποθεσίες ορίζονται οι όμοροι Δήμοι του Θριασίου Πεδίου Αττικής και οι όμοροι Δήμοι Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πολιτική του Ομίλου είναι η υποστήριξη της τοπικής αγοράς και των τοπικών εργολάβων, από την στιγμή που δεν επηρεάζονται τα κριτήριά μας για την επιλογή των συνεργατών μας (όπως η ασφάλεια , η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα, κ.ά.). Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος (μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες) επένδυσε στην κατάλληλη εκπαίδευση υπεργολάβων ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε έργα του Ομίλου.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

G4-EN1

Υλικά

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ1 ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

MM Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Αργό πετρέλαιο

6.763,6

4.471,9

3.041

Ν/Α ktn  
Throughput (Αργό πετρέλαιο & άλλα ρεύματα τροφοδοσίας μονάδων)

9.158,9

6.009,7

4.100,8

Ν/Α ktn
Σύνολο Διακινηθέντων Προϊόντων 9.628 6.284,2

4.187,4

2.874,3

ktn
Καταλύτες

2.357

750 -

-

tn
Λιπαντικά 18 25 37

54

tn
Πρόσθετα & άλλα χημικά

2.637

1.239

1.860

1.287/11317 tn
Διαλύτες - - -

1,1

tn
Υλικά Συσκευασίας - - -

1.871

tn
Χρησιμοποιούμενα υλικά στο
hydrolic fracturing,
όπως υδραυλικά υγρά,
αντιδιαβρωτικές ουσίες, οξέα,
τασιενεργές ουσίες,
αντικαθαλατωτικά,
ουσίες πηκτωμάτωσης, ουσίες
μείωσης τριβής, βιοκτόνα,
breakers, ελεγκτές σιδήρου,
αναστολείς κλίμακας.
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α tn
Σύνολο Μη Ανανεώσιμων Υλικών

9.633

6.286,2

4.189,3

2.888,8

ktn
Ανανεώσιμα Υλικά (βιοντίζελ)

71.051

-

45.575

Ν/Α m3

1. Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις των Μεγάρων και της Πάχης
 

G4-EN2

Ανακυκλώσιμα υλικά

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Για τα διυλιστήρια Slop oil/ throughput - 1,15 1,32 0,56 (Β)
6,69 (Γ))
% -

 

G4-EN3

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας εντός του οργανισμού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα

22.504.352

18.555.671

5.883.475

117.935

GJ

Δεν πωλείται ηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό, ούτε  πωλείται ιδιοπαραγόμενη ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό.

 

Η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προκύπτει από τους λογαριασμούς των προμηθευτών, ενώ η ιδιοπαραγόμενη από μετρητές ισχύος στις εγκαταστάσεις.

 

Η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων προέρχεται από το National Inventory Report 2016.

 

Μεθοδολογία κατανάλωσης ενέργειας από καύσιμα: ΒΕΑ, ΒΕΘ, DIAXON: άμεση μέτρηση, ΒΕΕ & OKTA: υπολογισμός, ΕΚΟ: υπολογισμός ή εκτίμηση.

 

 Μεθοδολογία κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ατμό: ΒΕΑ: Μετρητές ισχύος, ΒΕΕ & ΒΕΘ: υπολογισμός , DIAXON, JP MNE, EKO Bulgaria: εκτίμηση, ΕΚΟ: υπολογισμός ή εκτίμηση

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμα καύσιμα 0 0 0

5,2 (B)

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από μη ανανεώσιμες πηγές (από εξωτερικό πάροχο)

646.345

1.061.529 666.587

225.753

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη απο ΑΠΕ (από εξωτερικό πάροχο)

154.181

253.221

159.010

24.498

Ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

1.098.110

405.508

4.880

0
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

1.898.637

1.720.257

830.476

250.251

Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 17.037.774

13.103.047

-

69.129

Κατανάλωση ενέργειας για ψύξη - - -

14.681

Κατανάλωση ενέργειας για ατμό 2.343.055 5.175.573

1.695.899

3.264
Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού 23.304.879 19.870.420 6.709.071

368.191

 

G4-EN4

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας εκτός του οργανισμού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Transportation and distribution (Upstream) 2.034 63,7 TJ

Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα στοιχεία του Carbon Footprint 2016. Χρησιμοποιήθηκε η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων, η οποία προήλθε από το National Inventory Report (NIR) 2016. Τα Business travel (Upstream) θεωρούνται ότι είναι το 30% του συνόλου. “Transportation” και “distribution” υπολογίστηκαν από τις μεταφορές με πλοία. Οι συντελεστές εκπομπής προήλθαν από το Second IMO GHG Study 2009.Για το “employee commuting”, χρησιμοποιήθηκε ο μ.ο. του EF (tCO2/TJ) βενζίνης & diesel από το NIR του 2016.

 

Μεθοδολογία Θυγατρικών:

ΕΚΟ: υπολογισμός ή εκτίμηση, OKTA, EKO Serbia: υπολογισμός, JP MNE: εκτίμηση.
Business travel (Upstream) 1,3 5,3
Employee commuting (Upstream) 12,1 9,8
Σύνολο Upstream

2.048

78,8
Downstream (transportation and distribution)

3.325

68,3

 

G4-EN5

Energy Intensity

ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
2,42 3,16 1,6 0,13 GJ/tn διακινηθέντων προϊόντων Ενέργεια σε Giga Joule ανά τόνο διακινηθέντων προϊόντων. Ο δείκτης αφορά τη συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια εντός του οργανισμού.

 

G4-EN6

Εξοικονόμηση ενέργειας

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2016 (Καύσιμα) 0 0 0 8.100 (Α, Β) GJ

 

Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Μεθοδολογία:

BEE: Υπολογισμός, EKO & ΟΚΤΑ: εκτίμηση, HPC: άμεση μέτρηση κατανάλωσης από προμηθευτή.

 

Δεν υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη.

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2016 (Ηλεκτρισμός) 0 0 0 6.460 (Α, Β, Δ)
Εξοικονόμιση Ενέργειας για το έτος 2016 (Θέρμανση) 0 0 0 4 (Β)
Εξοικονόμιση Ενέργειας για το έτος 2016 (Ατμός) 0

465.735

0 0
Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας το 2016 0

465.735

0 14.564

 

G4-EN7

Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για τα προϊόντα/υπηρεσίες

Τα τελικά διατιθέμενα καύσιμα από την εμπορική εταιρεία ΕΚΟ συμβάλλουν σημαντικά στη χαμηλότερη εκπομπή ρύπων και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Η βενζίνη ΕΚΟ 95 Ekonomy προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου έως και 2% και το ΕΚΟ diesel Ekonomy επιτυγχάνει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου έως και 4%, ενώ  η βενζίνη EKO Racing 100 μειώνει σημαντικά τις τριβές εξασφαλίζοντας οικονομία καυσίμου, εξασφαλίζοντας παράλληλα έως και 4% υψηλότερη απόδοση κινητήρα, με αποτέλεσμα έως και 4% μεγαλύτερη ισχύ και καλύτερη επιτάχυνση. Επίσης, το νέο καύσιμο ΕΚΟ Diesel Avio προσφέρει εξαιρετική απόδοση επιτυγχάνοντας μηδενική απώλεια ισχύος του κινητήρα καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του και σε όλο το εύρος των στροφών του (σύμφωνα με το τεστ κινητήρα CEC F-98-08 που έχει καθιερωθεί για τους σύγχρονους common rail κινητήρες Diesel), καθώς και οικονομία καυσίμου, με μέση εξοικονόμηση καυσίμου 2%, με μετρήσεις που έχουν καταγράψει εξοικονόμηση έως και 3,84%, ανάλογα με τον τύπο ή / και τον κυβισμό του κινητήρα. Επιπρόσθετα η βενζίνη BP Ultimate 95 επιτυγχάνει  έως και 16 επιπλέον χιλιόμετρα και κατά μέσο όρο 12 επιπλέον χιλιόμετρα, σε σύγκριση με τα κοινά καύσιμα ανά γέμισμα, ενώ το BP Ultimate Diesel προσφέρει έως και 42 επιπλέον χιλιόμετρα , σε σύγκριση με τα κοινά καύσιμα ανά γέμισμα. Τέλος, το Βελτιωμένο Πετρέλαιο Θέρμανσης BP Super Heat έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. H βενζίνη Ultimate 100 with active technology που λανσάρουμε το 2017, επιτυγχάνει έως και 37 επιπλέον χλμ (κατά μ.ο. 18 χλμ.).  Περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα, τις παραδοχές και τις μεθοδολογίες υπολογισμού υπάρχουν στο επίσημο site των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ & BP. http://www.eko.gr & http://www.bpfuels.gr

G4-EN8

Κατανάλωση νερού ανά πηγή προέλευσης

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Σύνολο 4.448.248 10.761.434 2.064.896 1.279.041 m3

Οι μετρήσεις του νερού από το δίκτυο ύδρευσης προκύπτουν από τους λογαριασμούς των προμηθευτών, από μετρητές ή εκτίμηση, του θαλασσινού νερού από μετρητές ή εκτίμηση και των γεωτρήσεων από μετρητές.

Δεν καταναλώνεται νερό από υγρά απόβλητα άλλων οργανισμών.
Δίκτυο Ύδρευσης 3.973.261 4.697.266 2.064.896 1.222.045
Επιφανειακά ύδατα (Θαλασσινό)

474.987

4.988.504 0

2.857

Γεωτρήσεις 0 1.075.664 0 54.119 (Β, Ζ)
Όμβρια ύδατα 0 0 0 20 (Δ)

 

G4-EN9

Πηγές νερού που επηρεάζονται

Δεν υπάρχουν σημαντικά επηρεαζόμενες πηγές.

G4-EN10

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Ποσοστό

18,04

24,69

4,85

1,88 (Β)

1,62 (Δ)

% Προκύπτει είτε απ’ ευθείας από μετρητές, είτε από υπολογισμό, είτε από εκτίμηση (πχ. για ΒΕΑ εκτιμάται ότι το 10% του νερού από τη μονάδα υγρών αποβλήτων αξιοποιείται για εσωτερικές εργασίες – καθαρισμοί, υδραυλικές δοκιμές, κ.α.).
Όγκος

802.412

2.657.346

100.099

316 (Β)

60 (Δ)

m3

 

G4-EN11

Χώροι εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών ή περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας

Τα διυλιστήρια του Ομίλου δεν γειτνιάζουν με προστατευόμενες περιοχές (NATURA, RAMSAR). Βρίσκονται σε θεσμοθετημένες περιοχές βιομηχανικής δραστηριότητας.

G4-EN12

Περιγραφή σημαντικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δραστηριότητες και προϊόντα

Γίνεται σημαντική προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το οικοσύστημα. Ο κλάδος των διυλιστηρίων στην Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται με βάση τις ΒΔΤ με αποτέλεσμα την μηδενική επίδραση στους έμβιους οργανισμούς ενώ οι αέριες εκπομπές ελέγχονται με βάση τις Οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και άρα η επίδρασή τους στους έμβιους οργανισμούς εκτιμάται ως αμελητέα.

G4-EN13

Οικότοποι που προστατεύονται

Δεν υπάρχουν οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται (ΕΝ11).

G4-EN14

Είδη στην κόκκινη λίστα IUCN

ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
0 0 0 0 - -

 

G4-EN15

Άμεσες εκπομπές CO2 (Έτος βάσης - ένταξης στο EU ETS 2005) βλ. ΕΝ17 για άμεσες εκπομπές από μεταφορά προσωπικού και υλικών)

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JP MONTENEGRO=Η)

ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Επαληθευμένες εκπομπές CO2 (για τα τρία διυλιστήρια στην Ελλάδα που μετέχουν στο EU ETS)

1.435.361

1.981.891

297.969

7.949 (Α, Β, Γ) tn CO2 eq Επαλήθευση εκπομπών από εξωτερικό φορέα σύμφωνα με τους κανονισμούς 600 και 601/2012 της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Άμεσες εκπομπές άλλων αερίων θερμοκηπίου εκτός CO2.

5.542

1.315

1.743

- Υπολογισμός με βάση τα GWP από τον Κανονισμό 517/2014.
Άθροισμα

1.440.903

1.983.206

299.712

7.949

Δεν υπάρχουν εκπομπές βιογενούς CO2. Οι εκπομπές παρακολουθούνται από το 2005 στο πλαίσιο του EU ETS (Phase 1: 2005-2008, Phase 2: 2008-2012, Phase 3: 2013-2020). To έτος βάσης επιλέγεται ως το πρώτο έτος της τρέχουσας περιόδου, δηλ. το 2013 (εκπομπές έτους βάσης = 3.461.438 tn CO2). Ενοποιημένη προσέγγιση για την αναφορά των εκπομπών με βάση το λειτουργικό έλεγχο.

 

G4-EN16

Έμμεσες εκπομπές GHG

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ