Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Ο Όμιλος ακολουθεί μια στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του όσο και συνέχισης των ήδη υπαρχόντων, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους στόχους του ΟΗΕ για προστασία της βιοποικιλότητας, τόσο στο έδαφος (Στόχος 15) όσο και στη θάλασσα (Στόχος 14).

 

Σημειώνεται ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτουν εγκαταστάσεις σε θεσμοθετημένες περιοχές για βιομηχανική δραστηριότητα, μακριά από προστατευόμενες περιοχές.

 

Επίσης, ο Όμιλος, όπου είναι εφικτό, αναπτύσσει δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ως προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις όσον αφορά την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση της πολιτείας για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Η παρακολούθηση των νέων ευρωπαϊκών τάσεων όσο και η ενσωμάτωση διεθνών αναγνωρισμένων εργαλείων εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης