Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν τόσο στη μείωση των αέριων εκπομπών όσο και των παραγόμενων αποβλήτων μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία. Το 2016, στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου, παρά τα σημαντικά αυξημένα επίπεδα λειτουργίας σε σχέση με το 2015, οι δείκτες για τις σημαντικότερες για τον κλάδο αέριες εκπομπές (kg εκπομπών ανά tn τροφοδοσίας) εμφανίζουν από μικρή (εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου – NΟx) έως σημαντική βελτίωση (εκπομπές διοξειδίου του Θείου, SO2 και σωματιδίων PM10). Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), το 2016, παρουσιάζουν μια αύξηση σε σχέση με τις τιμές του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε περιορισμένη λειτουργία των διυλιστηρίων κατά το 2015 (παρατεταμένη περίοδος συντήρησης του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου). Η σύγκριση με το έτος 2014 δείχνει ότι δεν υπάρχει αύξηση των VOC πάρα τα αυξημένα επίπεδα λειτουργίας. Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα, όπου σημειώνεται η σταδιακή μείωση των δεικτών για τις αέριες εκπομπές τα τελευταία τρία έτη.

 

Δείκτες για τις Εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2), Οξειδίων του Αζώτου (NOx), Σωματιδίων (PM10) και Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) (kg εκπομπών ανά tn τροφοδοσίας από 2014 έως 2016):

 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα όρια της νομοθεσίας, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εκπομπές SO2 παρέμειναν πολύ χαμηλότερα (-54%) από το ισχύον όριο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (σε τόνους/έτος). Σημειώνεται ότι το προαναφερθέν όριο για τις εκπομπές θειούχων ενώσεων μειώθηκε το 2013 κατά 30% σε σχέση με το όριο που ίσχυε μέχρι το 2012.

 

Σύγκριση εκπομπών Διοξειδίου του Θείου (SO2) 2015-2016 με το ισχύον όριο:

Όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η μείωση της παραγωγής τους, η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης για όσα ρεύματα αποβλήτων είναι αυτό εφικτό και στη συνέχεια, για τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων, η επιτόπου διαχείρισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, όπως οι μονάδες ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τριών σταδίων και η μονάδα επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης με την τεχνική της βιοαποικοδόμησης, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκφράζει την στρατηγική τους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συμβάλει στην επιχειρηματική προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας.

 

Υγρά απόβλητα Ομίλου ανά εγκατάσταση (2013 - 2016):

Σύγκριση επιδόσεων στερεών αποβλήτων (2013 - 2016):

Τα παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζουν τη σύγκριση των ποσοτήτων των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων που ετέθησαν προς τελική επεξεργασία το 2016, αντίστοιχα. Τα υγρά απόβλητα παρέμειναν στα χαμηλά επίπεδα του προηγούμενου έτους, ως απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών. Από την άλλη πλευρά, οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, εξαρτώνται από τους καθαρισμούς δεξαμενών προιόντων και συνεπώς μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με τον προγραμματισμό συντήρησης των δεξαμενών και δευτερευόντως με τη διαθεσιμότητα των μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (είτε εντός είτε εκτός της εγκατάστασης). Για το 2016, τα στερεά απόβλητα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κυρίως λόγω των αυξημένων ποσοτήτων που διατέθηκαν προς τελική επεξεργασία από το διυλιστήριο Ασπροπύργου & Ελευσίνας και της γενικής συντήρησης (shut down) του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.

 

Στερεά απόβλητα Ομίλου ανά μέθοδο διάθεσης:

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται αναλυτικά οι μέθοδοι διάθεσης των στερεών αποβλήτων, με πάνω από το 65% των συνολικών αποβλήτων να ανακυκλώνεται, να αξιοποιείται μέσω διαδικασιών ανάκτησης πρώτων υλών και να επαναχρησιμοποιείται.

Επίσης, η βελτίωση στις επιδόσεις όσο αφορά την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών απόβλητων συνεχίζεται αφούτο 2016 ο μέσος όρος του δείκτη για τους υδρογονάνθρακες για τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου ήταν 38% χαμηλότερος του θεσμοθετημένου ορίου. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα η μείωση του δείκτη (κατά 37%) τα τελευταία 6 χρόνια.

 

Δείκτης υδρογονανθράκων υγρών αποβλήτων Ομίλου 2011-2016:

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης