Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• 1.803 ανθρωποώρες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

• €13 εκατ. επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

• Αποφυγή 375.000 τόνων εκπομπών CO2 λόγω του ότι το 34% της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιοπαραγόμενη

• Πάνω από το 65% των συνολικών αποβλήτων ανακυκλώνεται, ανακτάται και επαναχρησιμοποιείται

 

Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την επιλογή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι ενεργειακής επάρκειας και μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου.

Η στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εφαρμόζεται πλήρως κατά την επιλογή, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδυτικών έργων του Ομίλου. Η ευθυγράμμιση των στόχων του Ομίλου με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει ήδη δρομολογηθεί, έτσι ώστε η υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων για τους οποίους έχει δεσμευτεί η χώρα.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, επενδύουμε στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, πρακτικές και τεχνολογίες σε ολόκληρο τον κύκλο προϊόντος, από το σχεδιασμό του παραγωγικού σχήματος και την πιθανή εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι την τελική κατανάλωση των προϊόντων – καυσίμων.

Η συμβολή μας στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής εστιάζεται στην αριστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης