Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με την ολοκλήρωση το 2013 της σημαντικής επένδυσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας (είχε προηγηθεί αυτή του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης το έτος 2011), τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θέτουν ως βάση αναφοράς το έτος 2014 για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μακροπρόθεσμοι περιβαλλοντικοί στόχοι σε βασικούς τομείς προτεραιότητας για τον Όμιλο και τα διυλιστήρια (ως κύρια παραγωγική δραστηριότητα):

  • Μείωση του δείκτη tn εκπομπών CO2/ tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) κατά 5% ως το 2020.

Ο δείκτης tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) συνεχίζει μειούμενος και το 2016, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί (-15% έναντι αρχικού στόχου -5% για το 2020), αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά των σημαντικών δράσεων - έργων εξοικονόμησης ενέργειας και των υπόλοιπων επεμβάσεων αριστοποίησης στα διυλιστήρια του Ομίλου.                    

  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2 μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ (κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής) ως το 2025.

 

Με βάση τις επενδύσεις ΑΠΕ που έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε λειτουργία, εκτιμάται ότι έχει ήδη επιτευχθεί μείωση του ανθρακικού απoτυπώματος κατά περίπου 40.000 τόνους CO2.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης