Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την πολιτική τους για το περιβάλλον, έτσι όπως αυτή δεσμεύει όλο το προσωπικό τους και ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητά τους.

Το όραμα, η περιβαλλοντική πολιτική, οι περιβαλλοντικοί στόχοι για κάθε δραστηριότητα, η παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω ευρωπαϊκών δεικτών, η σύγκριση (benchmarking) με τις επιδόσεις του κλάδου στην Ευρώπη, η συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού και των κοινωνικών εταίρων και η εφαρμογή και πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο αυτό το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου αποτελούν βασικά συστατικά της οργάνωσης και διοίκησης για τα περιβαλλοντικά θέματα.        

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιολογούν τακτικά την τήρηση των σχετικών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κάθε εγκατάσταση, είτε μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, είτε μέσω επιθεωρήσεων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης. Παράλληλα, παρακολουθούν την εξέλιξη των περιβαλλοντικών δεικτών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις περιοδικές αναφορές του Ομίλου και στα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης