Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αναγνωρίζουμε τα ακόλουθα οφέλη που διασφαλίζουν μια ολιστική σχέση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:

 • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και μείωση ποσοστού τριβών
 • Μεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζομένων αλλά και των πελατών
 • Μείωση των απουσιών λόγω ασθενείας
 • Βελτιωμένη φήμη στην αγορά
 • Συνεχής ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συναδελφικότητας
 • Υιοθέτηση καινοτόμων οργανωτικών δομών και συνεργειών

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος έχει αναπτύξει εταιρικές πολιτικές και προγράμματα καινοτόμα, όπως:

 • Ελαστικό ωράριο εργασίας για το διοικητικό προσωπικό (white collars)
 • Ανοικτή επικοινωνία (open door policy) μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Προσφορά γεύματος για τους εργαζόμενους
 • Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων από και προς τον τόπο εργασίας
 • Εκδηλώσεις για προσωπική και επαγγελματική ισορροπία
 • Συμμετοχές σε εργασιακά πρωταθλήματα και προγράμματα εκγύμνασης των εργαζομένων
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης