Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Λίγα λόγια για τον Απολογισμό

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων (stakeholders).

Η 12η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

 

Σκοπός και Εύρος

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς. Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιχειρησιακή μονάδα του Ομίλου.

Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη (α) ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2016, σελ. 175-177, http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/COMPLETED-FINAL-GR-WEB_1.pdf) και (β) η μελέτη σημαντικότητας σύμφωνα με μια δέσμη κριτήριων επιλογής (όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων). Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και συνεπώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό αφορούν τις συγκεκριμένες 10 εταιρείες του Ομίλου.

 

Εταιρείες του Oμίλου που περιλαμβάνονται στον απολογισμό

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

2. ΕΚΟ ΑΒΕΕ

3. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

4. DIAXON ΑΒΕΕ

5. ΟΚΤΑ AD SKOPJE

6. JUGOPETROL AD

7. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD

8. EKO BULGARIA EAD

9. EKO SERBIA A.D.

 

Μεθοδολογία

Από το 2007, αξιοποιούμε το GRI και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ως πλαίσιο για τη σύνταξη αυτού του Απολογισμού.

Ο Απολογισμός υλοποιήθηκε με βασικό πλαίσιο αναφοράς:

  • Την οδηγία G4 του Global Reporting Initiative (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Comprehensive Level).

Στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/ παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες G4.

Στο Παράρτημα I του παρόντος Απολογισμού υπάρχει πίνακας με σύντομη παρουσίαση των δεικτών G4.

  • Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Advanced Level).

Στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/entries-cop/ φαίνονται αναλυτικά οι δράσεις μας ως προς τα 24 Κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου, (Έκθεση Αναφοράς Προόδου, COP).

Στο Παράρτημα II του παρόντος Απολογισμού υπάρχει πίνακας με σύντομη παρουσίαση των 24 κριτηρίων.

  • Το ειδικό συμπλήρωμα δεικτών του GRI για τον πετρελαϊκό κλάδο (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Oil & Gas Sector Supplement).

Στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/ παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες του ειδικού συμπληρώματος του G4 για τον πετρελαϊκό κλάδο.

Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Απολογισμού υπάρχει πίνακας με σύντομη παρουσίαση των δεικτών του ειδικού συμπληρώματος του G4 για τον πετρελαϊκό κλάδο (Oil & Gas Sector Supplement).

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης δεν υπάρχουν, σε σχέση με τους προηγούμενους Απολογισμούς αλλά έγιναν οι εξής αναθεωρήσεις πληροφοριών των προηγουμένων δημοσιεύσεων:

  • Συγχώνευση των εμπορικών εταιρειών
  • Παύση δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο
  • Νέος κανονισμός προμηθειών

Άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, δεν υπάρχουν, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο κείμενο.

 

Ουσιαστικά Θέματα και Δράσεις για την κάλυψή τους

Περιβάλλον Ουσιαστικά Θέματα 2016 Ενότητα Απολογισμού-Δράσεις/ Δείκτης GRI-G4 SDGs
Επικίνδυνα απόβλητα

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα»

Δείκτες G4: ΕΝ2, EN3, ΕΝ10, ΕΝ22, ΕΝ23, ΕΝ25

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

3,

6,

7,

11,

12,

14,

15,

17

Χρήση Ενέργειας (μη ανανεώσιμες πηγές)

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»

Δείκτες G4: EN3, ΕΝ4, ΕΝ5, ΕΝ6, ΕΝ7

DMA: Ενέργεια

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Χρήση Ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές)

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Δείκτες G4-EN3, ΟG2, ΟG3

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Εκπομπές: CO2 - SO2 - NOx - VOC - Αιωρούμενων Σωματιδίων

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα»

Δείκτες G4: EN15-21

DMA: Εκπομπές ΑτΘ

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Κατανάλωση νερού

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Διαχείριση Νερού και Άλλων Πόρων»

Δείκτες G4: EN8, ΕΝ9, ΕΝ10

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Διαχείριση λυμάτων

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα», «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα»

Δείκτες G4: EN22, ΕΝ23, ΕΝ25

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Διαρροές, πετρελαιοκηλίδες

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα», «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα»

Δείκτες G4: EN11, ΕΝ12, ΕΝ13, ΕΝ24

DMA: Βιοποικιλότητα

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Επιπτώσεις προϊόντων

Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσίες»

Δείκτες G4: EN7, EN11-14, ΕΝ26, ΕΝ27, PR1-3

DMA: Επιπτώσεις από τα Προϊόντα

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»

Δείκτης G4-EN31

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Μέτοχοι-Επενδύσεις Εταιρική Διακυβέρνηση

Κεφάλαιο «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση»

Δείκτες G4 34-55

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

8,

9,

10,

12,

16,

17

Διασφάλιση εφοδιασμού

Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες»

Δείκτης G4-12

DMA: Διασφάλιση Εφοδιασμού

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Επιχειρησιακή Συνέχεια

DMA: Επιχειρησιακή Συνέχεια

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Εργαζόμενοι Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο»

Δείκτες G4-10, G4-11, EC5, LA1, LA2

DMA: Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

3,

4,

5,

8,

9,

10,

16

Ισότητα - Αμεροληψία

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο»

Δείκτες G4:  LA13, HR3

DMA: Ισότητα - Αμεροληψία

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων»

Δείκτες G4: LA5-8

DMA: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Εργασιακό Περιβάλλον

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο»

Δείκτες G4: LA1-16

DMAs: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  & Εργασιακό Περιβάλλον

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Προμηθευτές Υπεύθυνες Προμήθειες

Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες»

Κεφάλαιο «Κοινωνία», Ενότητα «Τοπικές Κοινωνίες»

Δείκτες G4-12, G4- EC9

DMA: Πρακτικές Προμηθειών

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

5,

8,

10,

12,

13,

16,

17

Λειτουργική Υποστήριξη

DMAs: Επιχειρησιακή Συνέχεια και Πρακτικές Προμηθειών

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες»

Δείκτες G4: ΕΝ32-33, LA14-15, HR4-6, HR10-11, SO9-10

DMAs:  Αξιολόγηση Προμηθευτών και Πρακτικές Προμηθειών

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Κοινωνία Συνέργειες με την Κοινωνία και Συνεργασίες

http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf

3,

4,

9,

11,

12,

17

Επιπτώσεις Ατυχημάτων

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων»

DMA: Συνέπειες Ατυχημάτων

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Έλεγχος Υγείας

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων»

Δείκτης G4-LA6

DMA: Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες

(http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/)

Οι αναγνώστες αυτού του Απολογισμού μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο στον Ετήσιο Απολογισμό 2016, (http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/Annual_Report-gr-web-160517.pdf) στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2016 (http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/COMPLETED-FINAL-GR-WEB_1.pdf) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr

Επίσης, η ηλεκτρονική μορφή του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016, παρουσιάζεται στην ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα: http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/

 

To 2015 ο Όμιλος υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας που αποτελείται από 20 κριτήρια (κατηγοριοποιημένα σε 4 πυλώνες) και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι ένα από τα εργαλεία - για τη δημιουργία πολιτικών και στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας – που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020». Η Πρωτοβουλία προσβλέπει μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου να συμβάλει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να υποστηρίξει τους επιχειρησιακούς και θεσμικούς φορείς της χώρας μας με πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες. Στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος υπάρχει Πίνακας Συμμόρφωσης αυτού του Απολογισμού με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας (Επίπεδο Α).

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης