Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  • 8 κατηγορίες Κοινωνικών Εταίρων
  • 383 αναρτήσεις στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας με τους εργαζομένους
  • 26 ουσιαστικά θέματα ανέδειξε η Μελέτη Ουσιαστικότητας

Η δέσμευση μας να λαμβάνουμε υπόψη τις προσδοκίες και τις ανάγκες των Κοινωνικών Εταίρων, που αλληλεπιδρούν με τις δραστηριότητες μας εντός και εκτός των ορίων των εγκαταστάσεών μας,  απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.
 

Ομάδα Κοινωνικών Εταίρων

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι συμμετοχής

Επενδυτές/ Μέτοχοι

Road shows, συναντήσεις, γενικές συνελεύσεις, εκδόσεις (ετήσιες, εξαμηνιαίες εκθέσεις και απολογισμοί, όλα διαθέσιμα στην εταιρική ιστοσελίδα  www.helpe.gr/ Εταιρικές Εκδόσεις).

Εργαζόμενοι

Έρευνες ικανοποίησης, διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, εκδηλώσεις/ ομιλίες, intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας), εκδόσεις, θυρίδα προτάσεων*.

Προμηθευτές

Συναντήσεις.

Τοπική Κοινωνία

Διάλογος, δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, δημοσιεύματα/ ανακοινώσεις στον Τύπο.

Ευρύτερη Κοινωνία

(Φορείς/ Επιχειρηματικές Ενώσεις/ ΜΚΟ/ Εκπαιδευτική Κοινότητα/ ΜΜΕ κ.λπ.)

Διάλογος, δημόσιες συζητήσεις, δημοσιεύματα/ ανακοινώσεις στον Τύπο, συνέργειες.

Πρατηριούχοι

Έρευνες ικανοποίησης, εκπαίδευση, επίδοση εργαζομένων στα πρατήρια, διάλογος.

Πελάτες (Βιομηχανικοί πελάτες, Αεροπορικές εταιρείες, Καταναλωτές πρατηρίων)

Έρευνες ικανοποίησης, γραμμή παραπόνων, έρευνες αφοσίωσης, ειδικές έρευνες μέσω ερωτηματολογίου, βαθμός αποδοχής νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, διάλογος, focus- groups.

Κρατικές Αρχές (Εποπτεύοντα Υπουργεία / Αδειοδοτήσεις)

Συναντήσεις, συμμετοχές, διαβουλεύσεις.

*Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων
(βλ. http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/δείκτες G4-37 και G4-LA16) αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και πρωτοποριακό εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τη Διοίκηση. Μέσα στο έτος 2016, υπεβλήθησαν 23 προτάσεις και 4 παράπονα. Όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν διεξοδικά, επιλύθηκαν 20 και 4 που εκκρεμούσαν από το 2015, ενώ 4 παράπονα είναι υπό διερεύνηση.

 


Στον Όμιλό μας, κάθε χρόνο, με βάση τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Στοχεύουμε έτσι στη δημιουργία σχέσεων με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να αντιδρά στις ανάγκες τους, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τη φήμη και τη λειτουργία του και να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που δημιουργούν αυτές οι συνέργειες.

Η δέσμευσή μας για διαβούλευση και επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους μας υλοποιείται μέσω μηχανισμών όπως:

  • Οι μελέτες ουσιαστικότητας και η αξιολόγησή τους
  • Οι έρευνες κοινής γνώμης
  • Οι έρευνες για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
  • Οι έρευνες ικανοποίησης πελατών


Οι μηχανισμοί αυτοί, η υιοθέτηση διεθνών προτύπων, καθώς και η επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους συνεισφέρουν στην ανατροφοδότηση πληροφόρησης, στην αξιολόγηση αναγκών και προσδοκιών και στην ανταπόκριση μέσω δράσεων και προγραμμάτων.

 

Μελέτη Ουσιαστικότητας

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να ικανοποιούμε τις ανάγκες όλων των κοινωνικών εταίρων μας, πραγματοποιήσαμε την πρώτη Μελέτη Ουσιαστικότητας το 2013, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα πλέον ουσιαστικά/ σημαντικά θέματα (material aspects of high probability and high risk) κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση του 2015 ακολούθησε μια διαδικασία που περιλάμβανε έρευνα, συνεντεύξεις με τους κοινωνικούς εταίρους, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, για τον εντοπισμό των νέων ουσιαστικών θεμάτων και ανέδειξε 26 ουσιαστικά θέματα, που παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/ (DMAs - Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα).
 

Γραφική Απεικόνιση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Matrix)

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη Ουσιαστικότητας μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/en/our-approach/ousiastikotita/

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης