Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Περισσότερες από 100 δράσεις ΕΚΕ

• €3,2 εκατ. για δράσεις ΕΚΕ (εντός και εκτός Ελλάδος)

• 506 εργαζόμενοι κατοικούν σε περιοχές όμορες με τις εγκαταστάσεις μας

• 13% των αγορών των βιομηχανικών εταιρειών & 96% των εμπορικών εταιρειών πραγματοποιούνται από «τοπικούς προμηθευτές»

 

Η συνεργασία μας με την ευρύτερη κοινωνία, και ιδιαίτερα τις γειτονικές τοπικές κοινωνίες, είναι ουσιαστική και πολυδιάστατη. Βασίζεται τόσο σε οικονομική ενίσχυση βάση αναγκών και χορηγίες ανθρωπιστικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και στην ανάπτυξη υποδομών και υποστήριξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω δράσεις αποφασίζονται μετά από ενδελεχείς αναλύσεις ευρημάτων συνεχούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου και ερευνών, όπως η Μελέτη Ουσιαστικότητας, οι περιοδικές έρευνες ικανοποίησης πελατών, οι ετήσιες έρευνες κοινής γνώμης, οι δημόσιες συζητήσεις και άλλες μορφές επικοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές έρευνες.

 

 

Επενδύσεις σε Δράσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Ελλάδα € 2.743.038
Τοπική Κοινωνία € 983.962
Ευρύτερη Κοινωνία € 1.759.076
Εξωτερικό € 490.947
Βουλγαρία € 138.421
Κύπρος € 57.251
Μαυροβούνιο € 143.654
ΟΚΤΑ € 61.721
Σερβία € 89.900
Σύνολο € 3.233.985

 

Η προσφορά του Ομίλου και η υπεύθυνη στάση προς το κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα και σε συνεργασία με περισσότερες από 130 ΜΚΟ, κατευθύνθηκε σε 4 βασικούς άξονες: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Παιδεία, Έρευνα & Καινοτομία, Βιώσιμες Πόλεις και Περιβάλλον, Πολιτισμός και Αθλητισμός.

Το 2016 αναλάβαμε πρωτοβουλίες και εστιάσαμε την προσοχή μας σε επείγοντα ζητήματα και τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και κοινωνική απαίτηση, όπως το ζήτημα του προσφυγικού. Συμβάλαμε έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού, και δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέσα από συνεργασίες.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, στηρίζει επίσης δράσεις που σχετίζονται με έργα υποδομής και βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αποδεικνύοντας ενεργά την συνεχή προσπάθεια για συμβολή του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης